ข้อกำหนดการใช้งาน

คุณสามารถอ่านนโยบายการปกป้องข้อมูลของเราได้ที่นี่!

โดยทั่วไป

หมายเหตุ: คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีจึงจะลงทะเบียนหรือใช้เว็บไซต์นี้ได้ ห้ามมิให้ดำเนินการหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเด็ดขาด
ประกาศถึงผู้ใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ออกโดย AOD

1. บทนำ

1.1 การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณต้องออกจากเว็บไซต์ทันที

1.2 คุณต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ และการเข้าถึงนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์) คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ นอกจากนี้ คุณต้องจัดหาและรับผิดชอบอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการเข้าถึงไซต์

1.3 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง – ไม่มีการหยุดชะงักหรือความล่าช้า – และปราศจากข้อผิดพลาด 100% ของเวลาทั้งหมด บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเมิดความปลอดภัย การขัดจังหวะ ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบบนเว็บไซต์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

1.4 การเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกระงับชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่ระบบล้มเหลว การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ AOD

1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและลบเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์) โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ และจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขหรือถอนเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) อย่างละเอียด ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขที่เราให้บริการเว็บ (“บริการ”) แก่คุณ และใช้กับเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมน aod.dating (“ไซต์”) และการติดต่อทั้งหมดโดย อีเมลระหว่างคุณกับเรา โปรดอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้

2. โวรา เรทติเกเตอร์

2.1.1 เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ในการ: เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ รวมถึงการกำจัดหรือระงับเนื้อหาหรือฟังก์ชันใดๆ ของเว็บไซต์ หรือ

2.1.2 เปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการใช้เว็บไซต์และคุณสมบัติต่างๆ

2.2 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราทำกับข้อตกลงนี้จะมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราอาจจัดทำโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์บนเว็บไซต์ อีเมลหรือการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับข้อตกลง การใช้งานเว็บไซต์ของคุณหลังจากการแจ้งให้ทราบดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจทานข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าทราบเวอร์ชันล่าสุด ตามคำขอของเรา คุณตกลงที่จะลงนามในข้อตกลงนี้ในรูปแบบที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์

3. การลงทะเบียน

3.1 ในการเป็นสมาชิก คุณต้องลงทะเบียนกับเรา เมื่อใดและหากคุณลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา (“ข้อมูลการลงทะเบียน”) และจะรักษาและอัปเดตข้อมูลของคุณเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ คุณยอมรับว่าเราสามารถเชื่อมั่นในข้อมูลการลงทะเบียนของคุณว่าถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณรับทราบว่าหากข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย หรือไม่ครบถ้วนในแง่ใดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงและการใช้งานไซต์ของคุณ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ขอคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วหรือค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ใช้

3.2 เมื่อคุณลงทะเบียน คุณต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี ในการเป็นสมาชิก คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอายุขั้นต่ำที่กำหนดในการเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมาชิกแต่ละคนมีอายุอย่างน้อยตามเกณฑ์อายุขั้นต่ำ และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การสื่อสาร หรือการใช้งานอื่น ๆ หรือการเข้าถึงไซต์โดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

3.3 ทั้งคุณและบริษัทสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณได้ หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ใช้บริการอีกต่อไปหรือหยุดจ่ายเงินเพื่อใช้งาน บริษัทจะลบโปรไฟล์ของคุณหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหกเดือนในส่วนของคุณ หากสมาชิกต้องการให้ลบโปรไฟล์เร็วขึ้น จะต้องติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมล (admin@aod.dating) ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วและไม่ได้ใช้จะไม่สามารถขอคืนได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้

3.4 การเป็นสมาชิกของบริการของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง คุณไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้การเป็นสมาชิกของคุณ และคุณไม่สามารถมอบหมายหรือโอนบัญชีของคุณให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด

4.

4.1 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสน เพื่อกีดกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ออกโดย AOD

4.2 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และตกลงที่จะไม่ถ่ายโอนหรือส่งต่อการใช้งานหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณไปยังบุคคลที่สาม หากคุณมีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ ซึ่งมีอยู่ในหน้านี้หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์แล้ว และแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมลถึงเรา (admin@aod.com ) . คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการจากบัญชีของคุณและสำหรับการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังการลงทะเบียน

5. การลงทะเบียน (เดล 2)

5.1 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสน เพื่อกีดกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ออกโดย AOD

5.2 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และตกลงที่จะไม่ถ่ายโอนหรือส่งต่อการใช้งานหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณไปยังบุคคลที่สาม หากคุณมีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ ซึ่งมีอยู่ในหน้านี้หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์แล้ว และแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมลถึงเรา (admin@aod.com ) . คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการจากบัญชีของคุณและสำหรับการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังการลงทะเบียน

5.1 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสน เพื่อกีดกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ออกโดย AOD

5.2 ในกระบวนการลงทะเบียน คุณจะถูกถามให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เราอาจปฏิเสธที่จะให้ชื่อผู้ใช้บางอย่างที่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น เป็นหรืออาจผิดกฎหมาย เป็นหรืออาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ หยาบคายหรือน่ารังเกียจ หรืออาจทำให้เกิดความสับสนตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และตกลงที่จะไม่ถ่ายโอนหรือส่งต่อการใช้งานหรือการเข้าถึงไซต์ของคุณไปยังบุคคลที่สาม หากคุณมีเหตุให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไป คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ ซึ่งมีอยู่ในหน้านี้หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์แล้ว และแจ้งให้เราทราบทันทีโดยส่งอีเมลถึงเรา (admin@aod.com ) . คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการจากบัญชีของคุณและสำหรับการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังการลงทะเบียน

6. การชำระเงิน

6.1 ค่าธรรมเนียมของเรากำหนดไว้เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์ของเรา ค่าธรรมเนียมจะจ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนและจ่ายผ่านการซื้อเครดิตที่เรียกว่า ไม่สามารถแลกเครดิตที่ซื้อไปแล้วได้
6.2 เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบริการต่างๆ ของเรา รายละเอียดการลงทะเบียนผู้ใช้และการยืนยันการชำระเงินของคุณซึ่งมีการอ้างอิงการชำระเงินของคุณจะถูกส่งไป คุณต้องเก็บสำเนาข้อมูลนี้ไว้ เนื่องจากอาจจำเป็นหากคุณต้องการยืนยันสิทธิ์ของคุณต่อเรา ในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ การชำระเงินให้เราจะถูกบันทึกเป็น “AOD”

6.3 เรายอมรับการชดเชยสำหรับบริการที่เราหรือบุคคลที่สามใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการและเราล้มเหลวในการมอบหมาย การชำระเงินคืนจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการเติมเครดิตเป็นจำนวนเงินที่สอดคล้องกัน หรือทางเลือกอื่นสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการทดแทนที่อนุมัติโดยคุณ โปรดทราบว่าสิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 และ 1.4 ข้างต้น

6.4 ในกรณีที่:
– เราไม่สามารถประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของคุณภายในสามวันนับจากวันครบกำหนด
– การชำระเงินของคุณถูกปฏิเสธ หรือ
– วิธีการชำระเงินของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ
บริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

7. ประสิทธิภาพออนไลน์

ในฐานะผู้ใช้บริการของเรา) คุณตกลง:

 

(h) คุณไม่ได้ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์
(i) คุณจะไม่ขัดขวางหรือพยายามเจาะระบบบริการหรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือเว็บไซต์
(ญ) คุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หากมีการตรวจพบสิ่งดังกล่าว คุณจะถูกระงับทันทีและกระบวนการทางกฎหมายจะเริ่มขึ้นโดยไม่คำนึงว่าคุณทราบถึงการโจมตีหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามกฎที่อธิบายไว้ในหัวข้อ 4.1 ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
(k) คุณจะไม่คัดลอก ฝังเว็บไซต์ใน iframe หรือที่คล้ายกัน หรือ “มิเรอร์” ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณต้องไม่ใช้เมตาแท็ก รหัส หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ สมาชิก บริษัท หรือพนักงานของบริษัท

7. เนื้อหาออนไลน์

7.1 ความคิดเห็น คำแนะนำ ถ้อยแถลง ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีให้ผ่านทางบริการเป็นของสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ของเว็บไซต์ และไม่ควรเชื่อถือในข้อพิพาทใด ๆ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่พวกเขาเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใดๆ บนบริการ และไม่รับรอง รับรอง หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อความใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใด เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่โพสต์บนบริการหรือส่งไปยังสมาชิก
7.2 เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัท การที่บริษัทรวมไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวหรือการเชื่อมโยงใดๆ กับผู้ให้บริการ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง หรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์อื่น ๆ หรือสำหรับการดำเนินงานหรือนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

7.3 ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นบริการเท่านั้น อาจเป็นผู้โฆษณาเป็นต้น หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์ หากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัท คุณต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเอง เราไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ* แก่บุคคลที่สาม ดังนั้นจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อข้อมูลที่คุณอาจให้แก่พวกเขา
*เราใช้บริษัทบุคคลที่สามเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่พวกเขาซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรชำระเงินของคุณจะถูกส่งตรงไปยังแพลตฟอร์มการแลกรับบัตรที่เราใช้ ดังนั้นจึงไม่สามารถอ่าน บันทึก หรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้

8. คำเตือน – สำคัญ

8.1 เป็นไปได้ว่าสมาชิกหรือผู้ใช้รายอื่น (รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ “แฮ็กเกอร์”) อาจโพสต์หรือส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารบนบริการ และคุณอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและลามกดังกล่าวโดยไม่สมัครใจ เป็นไปได้เช่นกันที่ผู้อื่นจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเนื่องจากการใช้บริการของคุณ และสำหรับผู้รับที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อก่อกวนหรือทำร้ายคุณ เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณอาจเปิดเผยบนบริการ โปรดเลือกประเภทของข้อมูลที่คุณโพสต์บนบริการหรือเปิดเผยต่อผู้อื่นอย่างรอบคอบ
8.2 เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ภายในพื้นที่ใด ๆ ของบริการ ไซต์มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันในการลบเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดหรือเชื่อว่าละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์นี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณส่งไปยังส่วนใด ๆ ของบริการและข้อความอีเมลส่วนตัวของคุณแต่เพียงผู้เดียว ข้อความอีเมลและ “แชท” ที่ส่งระหว่างคุณและสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับการดูสาธารณะจะถือว่าเป็นส่วนตัวโดยไซต์ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้และความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในส่วนของไซต์

9. กรรมสิทธิ์

9.1 เว็บไซต์ การออกแบบ เลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ กราฟิก และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการและเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 9.2 เนื้อหาใด ๆ ที่รวมอยู่ในโฆษณาหรือข้อมูลที่สนับสนุนซึ่งนำเสนอต่อคุณผ่านทางเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ
9.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นของ [หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท] นอกจากนี้ สมาชิกคนอื่นๆ อาจโพสต์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมีลิขสิทธิ์ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนั้นจะถูกระบุว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ ยกเว้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือที่คุณได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง หรือขายข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว 9.1 เว็บไซต์ การออกแบบ เลย์เอาต์ ลักษณะที่ปรากฏ กราฟิก และซอฟต์แวร์ที่จำเป็นทั้งหมดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการและเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
9.2 เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนหรือข้อมูลที่นำเสนอต่อคุณผ่านเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ
9.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นของ [หรือได้รับอนุญาตจากบริษัท] นอกจากนี้ สมาชิกคนอื่นๆ อาจโพสต์ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งมีลิขสิทธิ์ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนั้นจะถูกระบุว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติหรือที่คุณได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข เผยแพร่ ส่ง แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง หรือขายข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว
9.4 โดยการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์และรับประกันโดยอัตโนมัติว่าคุณมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์แก่เว็บไซต์และสมาชิกอื่น ๆ ในใบอนุญาตทั่วโลกที่เพิกถอนไม่ได้ ตลอดไป ไม่ผูกขาด ชำระเงินเต็มจำนวน ทั่วโลกเพื่อใช้ คัดลอก ดำเนินการ แสดง และแจกจ่ายข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว และเตรียมงานลอกเลียนแบบหรือรวมข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวไว้ในงานอื่น และเพื่อให้สิทธิ์และอนุญาตช่วงของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

10. นโยบายลิขสิทธิ์

10.1 เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราขอให้สมาชิกของเราทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่าสำเนางานของคุณมีอยู่บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่เรา:
10.1.1 คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
10.1.2 รายละเอียดของการละเมิดบนเว็บไซต์;
10.1.3 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
10.1.4 คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานบนเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์หรือใครก็ตามที่มีสิทธิ์ดำเนินการในนามของพวกเขาหรือโดยชอบด้วยกฎหมายและ
10.1.5 คำแถลงของคุณว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นถูกต้อง และคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของพวกเขา

11. นโยบายความซื่อสัตย์

11.1 เราเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรับปากว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์
11.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) ที่คุณให้กับเราจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ตามความสนใจ ความชอบ และรูปแบบการค้นหาของคุณ และอนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมในไซต์ สมาชิกทุกคนตกลงที่จะรักษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
11.3 ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณไม่จำกัด แต่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนในบริการของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเว็บของคุณ เพื่อให้สามารถพัฒนาบริการของเราให้เหมาะกับความต้องการและความปรารถนาของคุณได้ดียิ่งขึ้น เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเครดิตและการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของคุณ เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าการเป็นสมาชิกของคุณกับเราสิ้นสุดลงเมื่อใด

11.4 เหนือสิ่งอื่นใด เราใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ คุณสามารถปิดการใช้คุกกี้สำหรับหน้าเว็บแต่ละหน้า เช่น ของเรา ในเบราว์เซอร์ของคุณ แต่จากนั้นอาจเสี่ยงต่อประสบการณ์การบริการที่แย่ลง
11.5 ข้อมูลในบัตรชำระเงิน/บัตรธนาคารของคุณจะไม่ถึงบริษัท จากการอ้างอิงข้างต้น คุณยอมรับและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเราแล้ว ที่จะไม่กล่าวโทษหรือนำบริษัทขึ้นศาลสำหรับการรั่วไหลของรายละเอียดบัตรธนาคารของคุณ
11.6 เราสัญญาว่าจะไม่ขายต่อข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจมีข้อเสนอบนเว็บไซต์ของเราที่รวมถึงการร่วมมือกับบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง เพื่อให้การบริการนี้เสร็จสมบูรณ์ โดยปกติแล้ว เราจำเป็นต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณตกลงให้เราเผยแพร่ข้อมูลนี้และปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อวิธีที่บุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลนี้

12.1 โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณตกลงว่าบริษัทหรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับ: เนื้อหาที่อยู่ในหรือถูกละเว้นจากเว็บไซต์ ไม่ว่าเนื้อหาจะไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือไม่ถูกต้องก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อไวรัสหรือข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์และส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือประสบการณ์ของบริการของผู้เยี่ยมชม
12.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำ ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณอ่าน ดู หรือฟังจากเนื้อหาใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา
12.3 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์) หรือการละเว้น หรือผลที่ได้รับจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหา บริการของเว็บไซต์และเว็บไซต์มีให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่รับประกันการระงับ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ในการสื่อสารใดๆ กับเว็บไซต์หรือตัวแทนซึ่งกันและกันและการใช้บริการ เว็บไซต์ปฏิเสธการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะโดยเฉพาะ เว็บไซต์ปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์หรือบริการอื่น ๆ รวมถึงการเลือกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสิ่งที่คล้ายกัน
12.4 มุมมองที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของบริษัท เนื้อหาและคำแนะนำใด ๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์และไม่ควรพึ่งพาการตัดสินใจส่วนบุคคล อาชีพ กฎหมายหรือศาสนาใด ๆ ที่คุณอาจต้องการทำ คุณควรปรึกษาบริษัทหรือองค์กรวิชาชีพที่เหมาะสมเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ
12.5 เนื้อหาบนเว็บไซต์อาจเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูล การสกัดกั้นและการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการมีอยู่ของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอ่าน ดู ฟัง คัดลอก ดาวน์โหลด พิมพ์ หรือเข้าถึงโดยประการอื่น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์

12.6 โฆษณา (รวมถึงโฆษณาแบนเนอร์และป๊อปอัป) ที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา บริษัทไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่โฆษณา และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณอันเป็นผลมาจากการเยี่ยมชมหรือคลิกโฆษณาของบุคคลที่สามที่พบในไซต์
12.7 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณอาจใช้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของคุณ อันเป็นผลมาจากการเข้าถึง การใช้เนื้อหา หรือการเรียกดูไซต์

12.8 หากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณส่งผลให้จำเป็นต้องบริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูล คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด12. ANSVARSFÖRSKRIVNING

13. การร้องเรียน

13.1 ในการแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการหรือเว็บไซต์ คุณควรติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเว็บไซต์โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเว็บไซต์ (support@aod.dating)

14. ข้อกำหนดทั่วไป

14.1 บริษัทอาจโอนสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงนี้ให้แก่ผู้รับเหมาช่วง คุณไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน เรียกเก็บเงินหรือจัดการกับข้อตกลงหรือสิทธิ์ใดๆ ของข้อตกลงนี้ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์

14.2 การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณจะหยุดลงทันที หากเราพบว่าคุณละเมิดข้อตกลงอย่างน้อยหนึ่งข้อ เครดิตที่เหลือจะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับคืน

14.2 การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณจะหยุดลงทันที หากเราพบว่าคุณละเมิดข้อตกลงอย่างน้อยหนึ่งข้อ เครดิตที่เหลือจะถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับคืน

14.3 ข้อกำหนดเหล่านี้พร้อมกับราคาปัจจุบัน รายละเอียดการติดต่อ และนโยบายความเป็นส่วนตัวกำหนดข้อตกลงทั้งหมดสำหรับการจัดหาสินค้าและบริการให้กับคุณ ไม่มีสิ่งใดที่ผู้ขายกล่าวในนามของเราจะถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าและบริการที่ขายโดยเรา เราไม่รับผิดชอบหากการรับรองดังกล่าวไม่เป็นความจริงหรือทำให้เข้าใจผิด

14.4 หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ที่เรายกเว้นความรับผิดของเราที่มีต่อคุณ การบังคับใช้ของส่วนอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ

14.5 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาแม่ของคุณหรือไม่ก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณสามารถยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณหรือไม่ก็ตาม

14.5 สมาชิก (โดยสมาชิกหมายถึงบุคคลที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและชำระเงินเพื่อให้สามารถใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราได้) รับรองว่าสมาชิกได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณไม่ใช่หรือไม่ต้องการเป็นสมาชิกและไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะถูกขอให้ออกจากเว็บไซต์ทันที

14.6 หากข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของผู้ใช้ ส่วนต่างๆ ของข้อตกลงนี้จะถูกยกเว้น แต่ส่วนที่เหลือจะใช้บังคับทั้งหมด

14.1 Bolaget får överlåta avtalet, delar av det eller alla sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till en underleverantör. Du får inte överlåta, överföra, debitera eller på annat sätt hantera avtalet eller någon av dess rättigheter enligt detta utan skriftligt tillstånd från webbplatsen.

14.2 Din åtkomst till webbplatsen och dess tjänster upphör omedelbart om vi finner att du har brutit mot en eller flera av punkterna i avtalet. Eventuella återstående krediter anses vara förverkade och kommer inte att betalas tillbaka.

14.2 Din åtkomst till webbplatsen och dess tjänster upphör omedelbart om vi finner att du har brutit mot en eller flera av punkterna i avtalet. Eventuella återstående krediter anses vara förverkade och kommer inte att betalas tillbaka.

14.3 Dessa villkor tillsammans med våra aktuella priser, kontaktuppgifter och integritetspolicy anger hela avtalet för leverans av varor och tjänster till dig. Ingenting som sägs av någon säljare å våra vägnar ska tolkas som en variation av dessa villkor eller som en auktoriserad representation av arten eller kvaliteten på varor och tjänster som säljs av oss. Vi är inte ansvariga om en sådan representation är osann eller vilseledande.

14.4 Om någon del av dessa villkor inte kan tillämpas, inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig, kommer verkställbarheten av någon annan del av dessa villkor inte att påverkas.

14.5 Du samtycker till att följa dessa användarvillkor oavsett om de är på ditt modersmål eller inte. Det är ditt ansvar att se till att du kan acceptera och följa dessa villkor oavsett om de är på ditt modersmål eller inte.

14.5 Medlemmen (med medlem menar den person som har accepterat våra villkor och betalat för att kunna använda våra tjänster och/eller produkter) intygar att medlemmen har läst och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen . Om du inte är eller vill bli medlem och inte accepterar dessa villkor, uppmanas du att lämna sidan omedelbart.

14.6 Om en eller några av punkterna i detta avtal strider mot gällande lagar i användarens land, ska dessa delar av avtalet exkluderas, men övriga ska gälla fullt ut.

15. สิทธิ์ในการตีความ

15.1 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงได้รับเชิญให้กลับมาที่นี่และอ่านข้อตกลงครั้งแล้วครั้งเล่า

16. สิทธิ์ในการตีความ

16.1 หากมีความแตกต่างในเนื้อหาระหว่างการแปลของเอกสารฉบับนี้ ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับที่ถูกต้อง