ແມ່ນ​ຫຼື​ບໍ່

ເຈົ້າກົງກັນບໍ? ຫຼິ້ນເກມ YES ຫຼື NO ຂອງພວກເຮົາ. ມັນບໍ່ເສຍຄ່າ.

ຖ້າອີກຝ່າຍໄດ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະຕັ້ງເຈົ້າເປັນ YES ລາວ/ນາງຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ.