ព្រម​ឬ​មិនព្រម

តើអ្នកត្រូវគ្នាទេ? លេងហ្គេម YES ឬ NO របស់យើង។ វាឥតគិតថ្លៃ។

ប្រសិនបើផ្នែកផ្សេងទៀតបានលេងហ្គេម ហើយកំណត់អ្នកថា YES គាត់/នាងនឹងត្រូវបានជូនដំណឹង។