អំណោយនិម្មិត

ផ្តល់អំណោយនិម្មិតដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែខ្លាំង។ វានឹងធ្វើឱ្យសំណើរបស់អ្នកឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតពីសារផ្សេងទៀតដែលទទួលបាន ហើយវានឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសកាន់តែធំក្នុងការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នកសមនឹងទទួលបាន។

អំណោយនិម្មិតរបស់យើងត្រូវបានបែងចែកជាបួនប្រភេទ

Candy and fruits

Celebration

Drinks

Stuffed animals

Feelings

Feelings 2

Limited edition