Vilkår og betingelser

Du kan lese om våre retningslinjer for databeskyttelse Her!

Alminnelig

MERK: Du må være minst 18 år for å registrere deg på eller bruke denne nettsiden. HANDLING PÅ, ELLER BRUK AV, DETTE NETTSTEDET ELLER DET INNHOLD AV PERSONER UNDER 18 ÅR ER STRENGT FORBUDT.

MERKNAD TIL BRUKER

Disse vilkårene er utstedt av AOD.

1. INTRODUKSJON

1.1 Ved å bruke hvilken som helst del av nettstedet, skal du anses å ha akseptert vilkårene i sin helhet. Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart.

1.2 Du er ansvarlig for å få tilgang til nettstedet, og denne tilgangen kan medføre kostnader fra tredjeparter (f.eks. Internett-leverandør eller telefonoperatør). Du er ansvarlig for disse kostnadene. I tillegg må du sørge for og være ansvarlig for alt utstyr som trengs for å få tilgang til nettstedet.

1.3 Selskapet garanterer ikke at nettsiden er sikker, kontinuerlig tilgjengelig – uten avbrudd eller forsinkelser – og fullstendig feilfri 100 % av tiden. Selskapet påtar seg intet ansvar eller ansvar for brudd på sikkerheten, avbrudd eller forsinkelser eller feil du kan oppleve på nettstedet annet enn det som er angitt i disse vilkårene.

1.4 Tilgang til nettstedet kan midlertidig suspenderes uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av årsaker utenfor AODs kontroll.

1.5 Selskapet forbeholder seg retten til å endre og midlertidig eller permanent fjerne nettstedet (eller deler av det) med eller uten varsel og skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer eller tilbaketrekking av nettstedet. Vennligst les disse vilkårene for bruk (“Avtalen”) nøye. Avtalen fastsetter vilkårene for nettjenestene («tjenestene») leveres til deg av oss og gjelder for hele innholdet på nettstedet under domenenavnet aod.dating («nettstedet») og for all korrespondanse av e-post mellom deg og oss. Vennligst les avtalen nøye før du bruker denne nettsiden.

1.1 By using any part of the website, you shall be deemed to have accepted the terms in their entirety. If you do not accept these terms in full, you must leave the website immediately.

1.2 You are responsible for accessing the Website, and that access may involve charges from third parties (eg Internet Service Provider or Telephone Operator). You are responsible for these charges. In addition, you must provide and be responsible for all equipment needed to access the Site.

1.3 The Company does not guarantee that the Website is secure, continuously available – without interruptions or delays – and completely error-free 100% of the time. The Company assumes no responsibility or liability for any breach of security, interruptions or delays or errors you may experience on the Site other than as set forth in these Terms.

1.4 Access to the website can be temporarily suspended without notice in the event of system failure, maintenance or repair or for reasons beyond the control of AOD.

1.5 The Company reserves the right to modify and temporarily or permanently remove the Website (or any part of it) with or without notice and shall not be liable to you or any third party for any modification or withdrawal of the Website. Please read these Terms of Use (the “Agreement”) carefully. The Agreement sets out the terms on which the web services (the “Services”) are provided to you by us and applies to the entire content of the website under the domain name aod.dating (the “Website”) and to any correspondence by e-mail between you and us. Please read the agreement carefully before using this website.

2. VÅRE RETTIGHETER

Vi forbeholder oss retten til når som helst:
2.1 Endre vilkårene i avtalen.

2.1.2 Endre nettstedet, inkludert eliminering eller avvikling av innhold eller funksjonalitet på nettstedet. Eller
2.1.3 Endre eventuelle medlemsavgifter eller andre gebyrer for bruk av nettstedet og dets funksjoner.
2.2 Eventuelle endringer vi gjør i denne avtalen vil tre i kraft umiddelbart etter varsel om endringen, som vi kan gi ved hjelp av, inkludert uten begrensning, innlegg på nettstedet, e-post eller endringer direkte i avtalen. Din bruk av nettstedet etter slik varsel vil bli ansett som aksept av endringene. Pass på å gjennomgå denne avtalen med jevne mellomrom for å sikre kunnskap om den nyeste versjonen. På vår forespørsel godtar du å signere en ikke-elektronisk versjon av denne avtalen.

Vi forbeholder oss retten til når som helst:
2.1 Endre vilkårene i avtalen.

2.1.2 Endre nettstedet, inkludert eliminering eller avvikling av innhold eller funksjonalitet på nettstedet. Eller
2.1.3 Endre eventuelle medlemsavgifter eller andre gebyrer for bruk av nettstedet og dets funksjoner.
2.2 Eventuelle endringer vi gjør i denne avtalen vil tre i kraft umiddelbart etter varsel om endringen, som vi kan gi ved hjelp av, inkludert uten begrensning, innlegg på nettstedet, e-post eller endringer direkte i avtalen. Din bruk av nettstedet etter slik varsel vil bli ansett som aksept av endringene. Pass på å gjennomgå denne avtalen med jevne mellomrom for å sikre kunnskap om den nyeste versjonen. På vår forespørsel godtar du å signere en ikke-elektronisk versjon av denne avtalen.

3. REGISTRATION

3.1 For å bli medlem må du registrere deg hos oss. Når og hvis du registrerer deg for å bli medlem, godtar du å oppgi nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon om deg selv som forespurt på vårt registreringsskjema (“Registreringsdata”) og å opprettholde og oppdatere informasjonen din for å holde den nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du godtar at vi kan stole på at registreringsdataene dine er nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Du erkjenner at hvis registreringsdataene dine er usanne, unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige på noen måte, forbeholder selskapet seg retten til å si opp avtalen og din bruk av nettstedet. Dette betyr ikke at du har rett til refusjon av eventuelle betalte eller gjenværende ubrukte avgifter.

3.2 Når du registrerer deg, er du pålagt å oppgi tilstrekkelig informasjon til at du er minst 18 år gammel. Ved å bli medlem, representerer og garanterer du at du er minst 18 år gammel, som er minimumsalderen som kreves for å bli medlem. Vi kan imidlertid ikke garantere at hvert medlem er minst minimumsalderen, og vi aksepterer ikke ansvar eller ansvar for noe innhold, kommunikasjon eller annen bruk eller tilgang til nettstedet av personer under 18 år som bryter disse vilkårene.

3.3 Både du og selskapet kan si opp medlemskapet ditt. Dersom du sier opp medlemskapet ditt ved å ikke lenger bruke tjenesten eller slutter å betale for å bruke den, sletter selskapet medlemmets profil etter seks måneders inaktivitet fra medlemmets side. Dersom et medlem ønsker å få sin profil slettet raskere, må selskapet kontaktes via e-post (admin@aod.dating). Innbetalte og ubrukte avgifter refunderes ikke. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenesten, uten forvarsel, hvis noen brudd på denne avtalen blir gjort oppmerksom på vår oppmerksomhet.

3.4 Ditt medlemskap i tjenesten er for ditt eget, personlige bruk. Du kan ikke la andre bruke medlemskapet ditt, og du kan ikke tildele eller på annen måte overføre kontoen din til noen annen person eller enhet.

4. REGISTRERING (del 2)

4.1 Som en del av registreringsprosessen vil du bli bedt om å velge brukernavn og passord. Vi kan nekte å gi visse brukernavn som utgir seg for å være noen andre, er eller kan være ulovlige, er eller kan være beskyttet av varemerker eller andre eiendomsrettigheter, er vulgære eller på annen måte støtende, eller kan forårsake forvirring, som bestemt av oss etter eget skjønn. Du er ansvarlig for konfidensialitet og bruk av brukernavnet og passordet ditt og samtykker i å ikke overføre eller videresende din bruk av eller tilgang til nettstedet til noen tredjepart. Hvis du har grunn til å tro at kontoen din ikke lenger er sikker, må du umiddelbart endre passordet ditt ved å oppdatere kontoinformasjonen din, tilgjengelig på siden etter at du har logget inn på nettstedet og umiddelbart varsle oss ved å sende oss en e-post (admin@aod.com ). DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR DITT BRUKERNAVN OG PASSORD OG FOR ALLE AKTIVITETER OG FORRETNINGER FRA KONTOEN DIN og for å begrense tilgangen til datamaskinen din for å forhindre uautorisert tilgang etter registrering.

4.1 As part of the registration process, you will be asked to choose a username and password. We may refuse to grant certain usernames that impersonate someone else, are or may be illegal, are or may be protected by trademark or other proprietary rights, are vulgar or otherwise offensive, or may cause confusion, as determined by us in our sole discretion. You are responsible for the confidentiality and use of your username and password and agree not to transfer or forward your use of or access to the Site to any third party. If you have reason to believe that your account is no longer secure, you must immediately change your password by updating your account information, available on the page after you log in to the website and immediately notify us by emailing us (admin@aod.com). YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR USERNAME AND PASSWORD AND FOR ALL ACTIVITIES AND BUSINESS CONDUCTED FROM YOUR ACCOUNT and for restricting access to your computer to prevent unauthorized access after registration.

5. BETALING

5.1 Våre gebyrer er som angitt på nettstedet vårt fra tid til annen. Gebyrer forfaller i sin helhet på forhånd og betales ved kjøp av såkalte kreditter. Kjøpte ubrukte kreditter kan ikke løses inn.
5.2 Når du registrerer deg for våre forskjellige tjenester, vil brukerregistreringsdetaljer og betalingsbekreftelse, som inneholder betalingsreferansen, bli sendt. Du må beholde en kopi av denne informasjonen da den kan være nødvendig hvis du ønsker å hevde din rett overfor oss. På kontoutskriften din vil betalingen til oss registreres som “AOD”

5.3 Vi aksepterer refusjon for tjenester som vi eller tredjeparter har brukt til å levere et produkt eller en tjeneste og vi mislykkes i oppdraget. Tilbakebetaling skjer i form av påfyll av kreditter til tilsvarende beløp eller alternativt erstatningsprodukt/-tjeneste godkjent av deg. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder forholdene spesifisert under punkt 1.3 og 1.4 ovenfor.

5.4 I tilfelle at:
5.4.1 Vi kan ikke behandle betalingsopplysningene dine innen tre dager etter forfallsdatoen.
5.4.2 Betalingen din blir avvist, eller
5.4.3 Din betalingsmåte er ikke godkjent
Tjenestene avsluttes automatisk.

6. ONLINE YTELSE

Som bruker av våre tjenester/tjenester godtar du:
6.1 Du er alene ansvarlig for innholdet eller informasjonen du publiserer eller viser
(heretter “innlegg”) på tjenesten eller overføre til andre medlemmer.
6.1.2 Du vil ikke poste til tjenesten, legge ut eller overføre til andre medlemmer eller ansatte,
alle skadelige, unøyaktige, fornærmende, uanstendige, støtende, seksuelt orienterte,
truende, trakasserende, rasistisk eller ulovlig materiale eller materiale som krenker eller krenker
en annen parts rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter og
rettigheter til privatliv og offentlighet).
6.1.3 Du vil bruke tjenesten på en måte som er i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Du vil ikke inkludere telefonnumre, gateadresser, etternavn, nettadresser, e-postadresser, støtende referanser eller støtende språk eller konfidensiell informasjon fra noen tredjepart i profilen din. Du vil ikke legge ut videoer, fotografier eller andre bilder som inneholder personlig informasjon eller har pornografisk eller på annen måte støtende innhold. Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelse, til å avvise en profil, video, bilde eller bilde som ikke er i samsvar med følgende forbud:
6.1.4 (a) Du vil ikke utgi deg for noen annen person eller representant for et selskap eller en organisasjon du ikke er autorisert til å representere.
(b) Du vil ikke “forfølge” eller på annen måte trakassere noen person;
(c) Du vil ikke engasjere deg i reklame eller oppfordring til andre medlemmer om å kjøpe eller selge produkter eller tjenester gjennom tjenesten. Du vil ikke sende kjedebrev, søppelpost eller spam til andre medlemmer.
(d) Du vil ikke uttrykke eller antyde at noen erklæringer du gir er godkjent av oss uten vårt spesifikke skriftlige samtykke.
(e) Du vil ikke samle inn personopplysninger om andre medlemmer, enten det er av kommersielle eller private årsaker, uten deres uttrykkelige samtykke.
(f) Du vil ikke bruke noen robot, edderkopp, applikasjon for nettstedsøk/henting eller annen manuell eller automatisk enhet eller prosess for å hente, indeksere, “datamine” eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen eller presentasjonen av nettstedet eller dens innhold;
(g) Du vil ikke legge ut, distribuere eller på noen måte reprodusere noe opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker eller annen eiendomsbeskyttet informasjon uten eierens samtykke til slik handling.
(h) Du fjerner ikke noen opphavsrett, varemerke eller andre varemerkerettigheter på nettstedet.
(i) Du vil ikke forstyrre eller forsøke å hacke tjenestene eller nettstedet eller serverne eller nettverkene som er koblet til tjenestene eller nettstedet.
(j) Du legger ikke ut eller på annen måte overfører noe materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr. Hvis noe slikt oppdages, vil du umiddelbart bli suspendert og en juridisk prosess vil bli satt i gang uavhengig av om du er klar over angrepet eller ikke, alt i henhold til regelen beskrevet i avsnitt 4.1 i disse bruksvilkårene.
(k) Du vil ikke kopiere, bygge inn nettstedet i en iframe eller lignende eller “speile” noen del av nettstedet uten vår skriftlige tillatelse. Du skal ikke bruke noen metakoder eller kode eller andre deler for å stjele data eller endre noe på nettstedet.

7. INNHOLD PÅ NETT

7.1 Meninger, råd, uttalelser, tilbud eller annen informasjon eller innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten er de fra det respektive medlemmet og ikke fra nettstedet og bør ikke stoles på i noen tvister. Alle medlemmer er alene ansvarlige for innholdet de sprer. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av informasjon om tjenesten og verken vedtar eller støtter eller er ansvarlige for nøyaktigheten eller påliteligheten til noen meninger, råd eller uttalelser. Nettstedet er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap eller skade som følge av noens tillit til informasjon eller annet innhold publisert på tjenesten eller overført til medlemmer.
7.2 Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller ressurser som drives av andre parter enn selskapet. Selskapets inkludering av hyperkoblinger til slike nettsteder innebærer ingen godkjenning av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører. Du erkjenner og godtar at vi ikke skal være ansvarlige for lovligheten, nøyaktigheten eller upassende innhold, reklame, produkter, tjenester eller informasjon tilgjengelig på eller gjennom andre nettsteder eller for driften eller retningslinjene til slike nettsteder eller for tap eller skade.
7.3 Lenker til tredjeparts nettsteder på denne nettsiden tilbys kun som en tjeneste. Det kan være annonsører og så videre. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du nettstedet. Hvis du bestemmer deg for å gå videre til en tredjeparts nettside knyttet til selskapets nettsted, gjør du det helt på egen risiko. Vi gir ikke informasjon om deg eller din personlige informasjon* til tredjeparter og kan derfor ikke holdes ansvarlig for hvordan de behandler informasjonen du måtte gi dem.
*Vi bruker visse tredjepartsselskaper for å kunne tilby deg tjenester og produkter via nettsiden vår. I de tilfellene gir vi dem informasjonen om deg som de trenger for å kunne utføre oppgaven. Informasjon om betalingskortet ditt går direkte til kortinnløsningsplattformen vi bruker og kan derfor verken leses, lagres eller gis videre til annen part av oss.

8. ADVARSEL – VIKTIG

8.1 Det er mulig at andre medlemmer eller brukere (inkludert uautoriserte brukere eller “hackere”) kan sende eller overføre støtende eller uanstendig materiale på tjenesten, og at du kan bli ufrivillig utsatt for slikt støtende og uanstendig materiale. Det er også mulig for andre å få personlig informasjon om deg på grunn av din bruk av Tjenesten, og for mottakeren å bruke slik informasjon til å trakassere eller skade deg. Nettstedet er ikke ansvarlig for bruken av personlig informasjon som du kan ha avslørt på tjenesten. Vennligst velg nøye hvilken type informasjon du legger ut på tjenesten eller avslører til andre.
8.2 Nettstedet forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke materiale som legges ut innenfor ethvert område av tjenesten. Nettstedet har rett, men ikke plikt, til å fjerne materiale som bryter med eller anses å bryte loven eller denne avtalen. Til tross for denne rettigheten er du eneansvarlig for innholdet i materialet du sender til ethvert område av tjenesten og dine private e-postmeldinger. E-poster og “chatter” sendt mellom deg og andre medlemmer som ikke er ment for offentlig visning, vil bli behandlet som private av nettstedet i den grad det kreves av gjeldende lov og kommersielt rimelige anstrengelser fra nettstedets side.

9. EIENDOMSRETTIGHETER

9.1 Nettstedet, dets design, layout, utseende, grafikk og all nødvendig programvare som brukes i forbindelse med tjenestene og nettstedet er selskapets eksklusive eiendom
9.2 Alt innhold som er inkludert i sponsede annonser eller informasjon som presenteres for deg gjennom nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter.
9.3 Med mindre annet er oppgitt, eies opphavsretten og andre immaterielle rettigheter til alt materiale på nettstedet av [eller lisensiert til selskapet]. I tillegg kan andre medlemmer legge ut opphavsrettsbeskyttet informasjon, som er opphavsrettsbeskyttet, uavhengig av om den er identifisert som opphavsrettsbeskyttet. Med unntak av informasjon som er offentlig eller som du har fått tillatelse til, kan du ikke kopiere, modifisere, publisere, overføre, distribuere, fremføre, vise eller selge slik proprietær informasjon.
9.4 Ved å sende inn informasjon eller innhold til et hvilket som helst område av nettstedet, gir og garanterer du automatisk at du har rett til å gi nettstedet og andre medlemmer en ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fullt innbetalt, verdensomspennende lisens til bruke, kopiere, fremføre, vise og distribuere slik informasjon og innhold og forberede avledede verk av eller innlemme slik informasjon og innhold i andre verk, og for å gi og godkjenne underlisenser av det foregående.

9.1 The Website, its design, layout, appearance, graphics and all necessary software used in connection with the Services and the Website are the exclusive property of the Company
9.2 Any content included in sponsored advertisements or information presented to you through the Website is protected by copyright, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights.
9.3 Unless otherwise stated, the copyright and other intellectual property rights in all material on the Website are owned by [or licensed to the Company]. In addition, other members may post copyrighted information, which is copyrighted, regardless of whether it is identified as copyrighted. Except for information that is public or for which you have obtained permission, you may not copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display or sell such proprietary information.
9.4 By submitting information or content to any area of ​​the Site, you automatically grant and warrant that you have the right to grant to the Site and other members an irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully paid-up, worldwide license to use, copy, perform, display and distribute such information and content and prepare derivative works of or incorporate into other works such information and content, and to grant and approve sublicenses of the foregoing.

10. OPPHAVSRETTIGHETER

10.1 Vi respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber våre medlemmer om å gjøre det samme. Hvis du tror at en kopi av arbeidet ditt er tilgjengelig på nettstedet uten ditt samtykke eller at det på annen måte har skjedd brudd på opphavsretten, vennligst gi oss følgende informasjon:
10.1.1 En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket.
10.1.2 Detaljer om hvor det krenkende materialet befinner seg på nettstedet;
10.1.3 Ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
10.1.4 En erklæring fra deg om at du har en god tro på at bruken av verket på nettstedet ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren eller noen som har rett til å handle på deres vegne eller lovlig og
10.1.5 En erklæring fra deg om at informasjonen du oppgir angående brudd på opphavsretten er nøyaktig og at du er opphavsrettsinnehaveren eller er autorisert til å handle på deres vegne.10.1 We respect the intellectual property rights of others and we ask our members to do the same. If you believe that a copy of your work is available on the Site without your consent or that copyright infringement has otherwise occurred, please provide us with the following information:
10.1.1 A description of the copyrighted work that you claim has been infringed.
10.1.2 Details of where the infringing material is located on the website;
10.1.3 Your name, address, telephone number and email address
10.1.4 A statement by you that you have a good faith belief that the use of the work on the Website is not authorized by the copyright holder or anyone entitled to act on their behalf or legally and
10.1.5 A declaration by you that the information you provide regarding the copyright infringement is accurate and that you are the copyright holder or are authorized to act on their behalf.

11. INTEGRITETSPOLITIK

11.1 Vi respekterer din personlige informasjon og forplikter oss til å overholde all gjeldende databeskyttelseslovgivning i jurisdiksjoner der serveren vår er lokalisert, underlagt nettstedets personvernpolicy.
11.2 Personopplysningene (inkludert sensitive personopplysninger) du oppgir til oss lagres på vår server. Du samtykker til at vi bruker denne informasjonen til å bygge en profil av dine interesser, preferanser og nettlesingsmønstre og tillate deg å delta på nettstedet. Alle medlemmer samtykker også i å opprettholde og følge vår personvernerklæring og vilkårene for dem.
11.3 Informasjonen vi samler inn om deg er ikke begrenset til, men består hovedsakelig av informasjonen du oppgir når du registrerer deg på vår tjeneste. Vi samler også inn informasjon om ditt nettsurfmønster, dette for å kunne utvikle vår Tjeneste til å være bedre tilpasset dine behov og ønsker. Vi samler også inn informasjon om antall studiepoeng og siste pålogging. Dette for å kunne avgjøre når ditt medlemskap hos oss opphører.
11.4 Vi bruker blant annet informasjonskapsler for å kunne samle inn denne informasjonen. Du kan slå av bruken av informasjonskapsler for individuelle nettsider, for eksempel våre, i nettleseren din, men risikerer da en dårligere opplevelse av Tjenesten.
11.5 Informasjon på ditt betalingskort/bankkort vil aldri nå selskapet. Med henvisning til ovenstående samtykker du, med din aksept av våre bruksvilkår, i å aldri anklage eller ta selskapet til retten for lekkasje av bankkortopplysningene dine.
11.6 Vi lover å aldri videreselge informasjonen vi har om deg. Vi kan imidlertid ha tilbud på nettsiden vår som inkluderer samarbeid med tredjeparter. For eksempel kjøp av en bestemt tjeneste eller produkt. For å fullføre denne tjenesten må vi vanligvis oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du godtar at vi frigir denne informasjonen og fraskriver deg alt ansvar for hvordan tredjeparter kan bruke denne informasjonen.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1 Ved å gå inn på nettstedet godtar du at selskapet eller dets ansatte ikke skal holdes ansvarlig eller ansvarlig under noen omstendigheter for: innhold på eller utelatt fra nettstedet. Uansett om innholdet er ufullstendig, utdatert eller feil. Selskapet kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle virus eller defekter som kan dukke opp på nettsiden og påvirke den besøkendes datamaskin, informasjon eller opplevelse av Tjenesten.
12.2 Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap forårsaket som et resultat av det du har gjort eller ikke gjort som et resultat av det du leser, ser på eller lytter til fra noe materiale eller noen del av nettstedet vårt.
12.3 Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil (inkludert typografiske feil) eller utelatelser eller for resultatene som er oppnådd ved bruk av nettstedet eller dets innhold. NETTSTEDET LEVERER TJENESTEN OG NETTSTEDET PÅ ET “SOM DET ER” BASIS OG GIR INGEN GARANTIER FOR OPPSIGELSE, UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEDET, I NOEN KOMMUNIKASJON MED NETTSTEDET ELLER DETES REPRESSENTANTER ELLER DETTE ELLER DETTE ELLER DETTE. Nettstedet FRASKRIVER SEG SPESIFIKKET ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. NETTSTEDET FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG GARANTIER FOR TELEFONI ELLER ANDRE TJENESTER, INKLUDERT REKKE AV INTERNETTKOBLINGER OG LIGNENDE.
12.4 Synspunktene som uttrykkes på nettstedet gjenspeiler ikke nødvendigvis selskapets synspunkter. Alt innhold og eventuelle råd mottatt gjennom nettstedet er ikke ment og bør ikke stoles på for noen personlige, profesjonelle, juridiske eller religiøse avgjørelser du måtte ønske å ta. I stedet bør du konsultere et passende selskap eller en profesjonell organisasjon for å få spesifikke råd tilpasset din situasjon.
12.5 Materialer på nettstedet kan være utsatt for datakorrupsjon, avskjæring og uautorisert endring som selskapet ikke tar ansvar for. Selskapet påtar seg ikke ansvar eller ansvar for tilstedeværelsen av datavirus i noe materiale på nettstedet, enten det er lest, sett, lyttet til, kopiert, lastet ned, skrevet ut eller på annen måte åpnet. Selskapet påtar seg ikke ansvar for tap forårsaket av datavirus som finnes i noe materiale på nettstedet.
12.6 Annonser (inkludert bannerannonser og popup-vinduer) som vises på nettstedet innebærer ikke godkjenning av tjenestene eller produktene som annonseres. Selskapet er ikke ansvarlig for tjenester eller produkter som annonseres, og vil heller ikke være ansvarlig for skader på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom som følge av at du besøker eller klikker på tredjepartsannonser som finnes på nettstedet.
12.7 Selskapet garanterer ikke at nettstedet vil være kompatibelt med all maskinvare og programvare som kan brukes av deg. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for skade på datautstyr, programvare, data eller annen eiendom som følge av din tilgang til, bruk av materialet eller surfing på nettstedet.

12.8 Dersom din bruk av materiale på nettstedet resulterer i behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr, programvare eller data, er du ansvarlig for alle kostnader ved dette.

13. KLAGER

13.1 For å løse en klage angående tjenesten eller nettstedet, bør du kontakte nettstedets kundestøtte ved å bruke nettstedets kontaktskjema (support@aod.dating).

14. GENERELLE BESTEMMELSER

14.1 Selskapet kan overføre avtalen, deler av denne eller alle sine rettigheter og plikter etter avtalen til en underleverandør. Du kan ikke tildele, overføre, belaste eller på annen måte håndtere avtalen eller noen av dens rettigheter under denne uten skriftlig tillatelse fra nettstedet.
14.2 Din tilgang til nettstedet og dets tjenester vil bli avsluttet umiddelbart dersom vi finner at du har brutt ett eller flere av punktene i avtalen. Eventuelle gjenværende kreditter anses som tapt og vil ikke bli betalt tilbake.
14.3 Disse vilkårene og betingelsene sammen med våre gjeldende priser, kontaktdetaljer og personvernerklæring fastsetter hele avtalen for levering av varer og tjenester til deg. Ingenting som er sagt av noen selger på våre vegne skal tolkes som en variasjon av disse vilkårene eller som en autorisert representasjon angående arten eller kvaliteten på varer og tjenester som selges av oss. Vi er ikke ansvarlige hvis en slik fremstilling er usann eller villedende.
14.4 Hvis noen del av disse vilkårene ikke kan håndheves, inkludert bestemmelser der vi utelukker vårt ansvar overfor deg, vil ikke håndhevelsen av andre deler av disse vilkårene bli påvirket.
14.5 Du godtar å overholde disse vilkårene for bruk uavhengig av om de er på ditt morsmål eller ikke. Det er ditt ansvar å sikre at du kan godta og overholde disse vilkårene uavhengig av om de er på ditt morsmål eller ikke.
14.5 Medlemmet (med et medlem betyr personen som har akseptert våre vilkår og betingelser og betalt for å kunne bruke våre tjenester og/eller produkter) bekrefter at medlemmet har lest og godtar å være bundet av disse bruksvilkårene for nettstedet . Hvis du ikke er eller ikke ønsker å bli medlem og ikke godtar disse vilkårene, blir du bedt om å forlate siden umiddelbart.
14.6 Hvis ett eller noen av punktene i denne avtalen er i strid med gjeldende lover i brukerens land, skal disse delene av avtalen ekskluderes, men de andre skal gjelde fullt ut.

15. Tolkerettighet

15.1 Hvis noe i dette dokumentet avviker fra det engelske motstykket, skal den engelske versjonen anses å være gyldig.