Vilkår og betingelser

Du kan læse om vores databeskyttelsespolitik Her!

GENEREL

NOTE: Du skal være mindst 18 år gammel for at registrere dig på eller bruge denne hjemmeside. HANDLING PÅ ELLER BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER DET INDHOLD AF PERSONER UNDER 18 ÅR ER STRENGT FORBUDT.

NOTICE TO USER

These terms and conditions are issued by AOD.

1. INTRODUCTION

1.1 By using any part of the website, you shall be deemed to have accepted the terms in their entirety. If you do not accept these terms in full, you must leave the website immediately.

1.2 You are responsible for accessing the Website, and that access may involve charges from third parties (eg Internet Service Provider or Telephone Operator). You are responsible for these charges. In addition, you must provide and be responsible for all equipment needed to access the Site.

1.3 The Company does not guarantee that the Website is secure, continuously available – without interruptions or delays – and completely error-free 100% of the time. The Company assumes no responsibility or liability for any breach of security, interruptions or delays or errors you may experience on the Site other than as set forth in these Terms.

1.4 Access to the website can be temporarily suspended without notice in the event of system failure, maintenance or repair or for reasons beyond the control of AOD.

1.5 The Company reserves the right to modify and temporarily or permanently remove the Website (or any part of it) with or without notice and shall not be liable to you or any third party for any modification or withdrawal of the Website. Please read these Terms of Use (the “Agreement”) carefully. The Agreement sets out the terms on which the web services (the “Services”) are provided to you by us and applies to the entire content of the website under the domain name aod.dating (the “Website”) and to any correspondence by e-mail between you and us. Please read the agreement carefully before using this website.

2. OUR RIGHTS

We reserve the right at any time to:
2.1 Change the terms of the agreement.

2.1.2 Modify the Website, including eliminating or discontinuing any content or functionality of the Website. Or
2.1.3 Change any membership fees or other charges for using the Website and its features.
2.2 Any changes we make to this Agreement will be effective immediately upon notice of the change, which we may provide by means of, including without limitation, postings on the Website, email or changes directly to the Agreement. Your use of the Site after such notice will be deemed acceptance of the changes. Be sure to review this Agreement periodically to ensure knowledge of the most current version. At our request, you agree to sign a non-electronic version of this Agreement.

3. REGISTRATION

3.1 To become a member, you must register with us. When and if you register to become a member, you agree to provide accurate, current and complete information about yourself as requested on our registration form (“Registration Data”) and to maintain and update your information to keep it accurate, current and complete. You agree that we can rely on your Registration Data being accurate, current and complete. You acknowledge that if your registration data is untrue, inaccurate, out of date or incomplete in any respect, the Company reserves the right to terminate the Agreement and your use of the Website. This does not mean that you are entitled to a refund of any paid or remaining unused fees.

3.2 When you register, you are required to provide sufficient information for you to be at least 18 years old. By becoming a member, you represent and warrant that you are at least 18 years of age, which is the minimum age required to become a member. However, we cannot guarantee that each member is at least the minimum age, and we do not accept responsibility or liability for any content, communications or other use or access to the Site by persons under the age of 18 who violate these Terms.

3.3 Both you and the company can cancel your membership. If you cancel your membership by no longer using the service or stop paying to use it, the company deletes the member’s profile after six months of inactivity on the part of the member. If a member wants to have their profile deleted more quickly, the company must be contacted via e-mail (admin@aod.dating). Paid and unused fees are not refunded. We reserve the right to immediately suspend or terminate your access to the Service, without prior notice, if any violations of this agreement are brought to our attention.

3.4 Your membership in the Service is for your own, personal use. You may not allow others to use your membership, and you may not assign or otherwise transfer your account to any other person or entity.

4. REGISTRATION (part 2)

4.1 As part of the registration process, you will be asked to choose a username and password. We may refuse to grant certain usernames that impersonate someone else, are or may be illegal, are or may be protected by trademark or other proprietary rights, are vulgar or otherwise offensive, or may cause confusion, as determined by us in our sole discretion. You are responsible for the confidentiality and use of your username and password and agree not to transfer or forward your use of or access to the Site to any third party. If you have reason to believe that your account is no longer secure, you must immediately change your password by updating your account information, available on the page after you log in to the website and immediately notify us by emailing us (admin@aod.com). YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR USERNAME AND PASSWORD AND FOR ALL ACTIVITIES AND BUSINESS CONDUCTED FROM YOUR ACCOUNT and for restricting access to your computer to prevent unauthorized access after registration.

5. PAYMENT

5.1 Vores gebyrer er som angivet på vores hjemmeside fra tid til anden. Gebyrer forfalder fuldt ud forud og betales ved køb af såkaldte kreditter. Købte ubrugte kreditter kan ikke indløses.
5.2 Når du tilmelder dig vores forskellige tjenester, vil dine brugerregistreringsoplysninger og betalingsbekræftelse, som indeholder din betalingsreference, blive sendt. Du skal opbevare en kopi af disse oplysninger, da det kan være nødvendigt, hvis du ønsker at gøre din ret gældende over for os. På dit kontoudtog vil betaling til os blive registreret som “AOD”

5.3 Vi accepterer refusion for ydelser, som vi eller tredjeparter har brugt til at levere et produkt eller en ydelse, og vi er mislykket i opgaven. Tilbagebetaling sker i form af opfyldning af kreditter til det tilsvarende beløb eller alternativt et af dig godkendt erstatningsprodukt/-service. Bemærk venligst, at dette ikke gælder for de betingelser, der er angivet under punkt 1.3 og 1.4 ovenfor.

5.4 I tilfælde af at:

6. ONLINE YDELSE

Som bruger af vores service/tjenester accepterer du:
6.1 Du er alene ansvarlig for det indhold eller de oplysninger, du udgiver eller viser
(i det følgende “indlæg”) på tjenesten eller sende til andre medlemmer.
6.1.2 Du vil ikke skrive til tjenesten, sende eller sende til andre medlemmer eller medarbejdere,
enhver skadelig, unøjagtig, krænkende, obskøn, stødende, seksuelt orienteret,
truende, chikanerende, racistisk eller ulovligt materiale eller materiale, der krænker eller krænker
en anden parts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder og
retten til privatliv og offentlighed).
6.1.3 Du vil bruge Tjenesten på en måde, der overholder alle gældende love og regler. Du vil ikke inkludere telefonnumre, gadeadresser, efternavne, webadresser, e-mailadresser, stødende referencer eller stødende sprog eller nogen fortrolige oplysninger fra nogen tredjepart i din profil. Du vil ikke sende nogen videoer, fotografier eller andre billeder, der indeholder personlige oplysninger eller har pornografisk eller på anden måde stødende indhold. Vi forbeholder os retten, men har ingen forpligtelse, til at afvise en profil, video, foto eller billede, der ikke overholder følgende forbud:
6.1.4 (a) Du må ikke udgive dig for at være nogen anden person eller repræsentant for en virksomhed eller organisation, som du ikke er autoriseret til at repræsentere.
(b) Du vil ikke “stalke” eller på anden måde chikanere nogen person;
(c) Du vil ikke deltage i annoncering eller opfordring til andre medlemmer om at købe eller sælge produkter eller tjenester gennem Tjenesten. Du vil ikke sende kædebreve, junkmail eller spam til andre medlemmer.
(d) Du vil ikke udtrykke eller antyde, at nogen erklæring, du fremsætter, er godkendt af os uden vores specifikke skriftlige samtykke.
(e) Du vil ikke indsamle personlige data om andre medlemmer, uanset om det er af kommercielle eller private årsager, uden deres udtrykkelige samtykke.
(f) Du vil ikke bruge nogen robot, edderkop, webstedssøgning/hentningsapplikation eller anden manuel eller automatisk enhed eller proces til at hente, indeksere, “datamine” eller på nogen måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af ​​webstedet eller dens indhold;
(g) Du må ikke poste, distribuere eller på nogen måde reproducere noget ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker eller anden ejendomsretlig information uden ejerens samtykke til en sådan handling.
(h) Du fjerner ikke nogen ophavsret, varemærke eller andre varemærkerettigheder indeholdt på webstedet.
(i) Du må ikke forstyrre eller forsøge at hacke Tjenesterne eller Hjemmesiden eller serverne eller netværk, der er forbundet til Tjenesterne eller Hjemmesiden.
(j) Du sender ikke eller på anden måde sender noget materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr. Hvis noget som dette opdages, vil du øjeblikkeligt blive suspenderet, og en juridisk proces vil blive indledt, uanset om du er opmærksom på angrebet eller ej, alt i henhold til reglen beskrevet i afsnit 4.1 i disse vilkår for brug.
(k) Du må ikke kopiere, indlejre hjemmesiden i en iframe eller lignende eller “spejle” nogen del af hjemmesiden uden vores skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge nogen metatags eller kode eller andre måder at ødelægge hjemmesiden på

Vi kan ikke behandle dine betalingsoplysninger inden for tre dage efter forfaldsdatoen.
– Din betaling afvises, eller
– Din betalingsmetode er ikke godkendt tjenesterne afsluttes automatisk.

r services that we or third parties have used to deliver a product or service and we are unsuccessful in the assignment. Reimbursement takes place in the form of a top-up of credits to the corresponding amount or, alternatively, a replacement product/service approved by you. Please note that this does not apply to the conditions specified under points 1.3 and 1.4 above.

5.4 In the event that:
5.4.1 We cannot process your payment details within three days of the due date.
5.4.2 Your payment is declined, or
5.4.3 Your payment method is not approved
The services are terminated automatically.

6. ONLINE PERFORMANCE

As a user of our service/services, you agree to:
6.1 You are solely responsible for the content or information you publish or display
(hereinafter “posts”) on the Service or transmit to other members.
6.1.2 You will not post to the Service, post or transmit to other members or employees,
any harmful, inaccurate, abusive, obscene, offensive, sexually-oriented,
threatening, harassing, racist or illegal material or material that violates or offends
another party’s rights (including, but not limited to, intellectual property rights and
rights of privacy and publicity).
6.1.3 You will use the Service in a manner that complies with all applicable laws and regulations. You will not include any phone numbers, street addresses, last names, web addresses, email addresses, offensive references or offensive language or any confidential information of any third party in your profile. You will not post any videos, photographs, or other images that contain personal information or have pornographic or otherwise objectionable content. We reserve the right, but have no obligation, to reject a profile, video, photo or image that does not comply with the following prohibitions:
6.1.4 (a) You will not impersonate any other person or representative of a company or organization you are not authorized to represent.
(b) You will not “stalk” or otherwise harass any person;
(c) You will not engage in advertising or solicitation of other members to buy or sell products or services through the Service. You will not send any chain letters, junk mail or spam to other members.
(d) You will not express or imply that any statement you make is endorsed by us without our specific written consent.
(e) You will not collect personal data about other members, whether for commercial or private reasons, without their express consent.
(f) You will not use any robot, spider, website search/retrieval application or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine” or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Website or its content;
(g) You will not post, distribute or in any way reproduce any copyrighted material, trademarks or other proprietary information without the owner’s consent to such action.
(h) You do not remove any copyright, trademark or other trademark rights contained in the Website.
(i) You will not disrupt or attempt to hack the Services or the Website or the servers or networks connected to the Services or the Website.
(j) You do not post, or otherwise transmit any material that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment. If something like this is detected, you will be immediately suspended and a legal process will be initiated regardless of whether you are aware of the attack or not, all according to the rule described in section 4.1 of these Terms of Use.
(k) You will not copy, embed the Website in an iframe or similar or “mirror” any part of the Website without our written permission. You shall not use any meta tags or code or o

7. ONLINE CONTENT

7.1 Opinions, advice, statements, offers or other information or content made available through the Service are those of the respective Member and not of the Site and should not be relied upon in any dispute. All members are solely responsible for the content they spread. We do not guarantee the accuracy, completeness or usefulness of any information on the Service and neither adopt nor endorse or are responsible for the accuracy or reliability of any opinion, advice or statement. The Website is under no circumstances liable for loss or damage resulting from anyone’s reliance on information or other content published on the Service or transmitted to members.
7.2 The Website may contain links to other websites or resources operated by parties other than the Company. The Company’s inclusion of hyperlinks to such websites does not imply any endorsement of the material on such websites or any association with their operators. You acknowledge and agree that we shall not be responsible for the legality, accuracy or inappropriateness of any content, advertising, products, services or information available on or through other websites or for the operations or policies of such websites or for any loss or damage.
7.3 Links to third party websites on this website are provided as a service only. It could be advertisers and so on. If you use these links, you will leave the website. If you decide to proceed to any third-party website linked to the Company website, you do so entirely at your own risk. We do not provide information about you or your personal information* to third parties and therefore cannot be held responsible for how they treat the information you may provide to them.
*We use certain third-party companies to be able to provide you with services and products via our website. In those cases, we give them the information about you that they need to be able to perform the task. Information about your payment card goes directly to the card redemption platform we use and can therefore neither be read, saved nor passed on to another party by us.

8. ADVARSEL – VIGTIGT

8.1 Det er muligt, at andre medlemmer eller brugere (inklusive uautoriserede brugere eller “hackere”) kan sende eller transmittere stødende eller obskønt materiale på Tjenesten, og at du ufrivilligt kan blive udsat for sådant stødende og uanstændigt materiale. Det er også muligt for andre at få personlige oplysninger om dig på grund af din brug af Tjenesten, og for modtageren at bruge sådanne oplysninger til at chikanere eller skade dig. Hjemmesiden er ikke ansvarlig for brugen af ​​personlige oplysninger, som du måtte have afsløret på tjenesten. Vælg venligst omhyggeligt den type information, du poster på tjenesten eller videregiver til andre.
8.2 Hjemmesiden forbeholder sig retten, men har ingen forpligtelse, til at overvåge materiale, der er udsendt inden for et hvilket som helst område af Tjenesten. Hjemmesiden har ret, men ikke pligt, til at fjerne alt materiale, der overtræder eller anses for at overtræde loven eller denne aftale. Uanset denne ret er du alene ansvarlig for indholdet af de materialer, du indsender til ethvert område af Tjenesten og dine private e-mail-beskeder. E-mails og “chats” sendt mellem dig og andre medlemmer, som ikke er beregnet til offentlig visning, vil blive behandlet som private af webstedet i det omfang, det kræves af gældende lovgivning og kommercielt rimelige bestræbelser fra webstedets side.

9. EJENDOMSRET

9.1 Hjemmesiden, dens design, layout, udseende, grafik og al nødvendig software, der bruges i forbindelse med Tjenesterne og Hjemmesiden, er virksomhedens eksklusive ejendom
9.2 Ethvert indhold, der er inkluderet i sponsorerede annoncer eller information, der præsenteres for dig via webstedet, er beskyttet af ophavsret, varemærker, servicemærker, patenter eller andre ejendomsrettigheder.
9.3 Medmindre andet er angivet, ejes ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på hjemmesiden af ​​[eller licenseret til virksomheden]. Derudover kan andre medlemmer poste ophavsretligt beskyttet information, som er ophavsretligt beskyttet, uanset om det er identificeret som ophavsretligt beskyttet. Med undtagelse af oplysninger, der er offentlige, eller som du har fået tilladelse til, må du ikke kopiere, ændre, offentliggøre, transmittere, distribuere, udføre, vise eller sælge sådanne proprietære oplysninger.
9.4 Ved at indsende information eller indhold til et hvilket som helst område af webstedet, giver og garanterer du automatisk, at du har ret til at give webstedet og andre medlemmer en uigenkaldelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, fuldt indbetalt, verdensomspændende licens til bruge, kopiere, udføre, vise og distribuere sådan information og indhold og forberede afledte værker af eller inkorporere sådanne informationer og indhold i andre værker, og til at give og godkende underlicenser til det foregående.9.1 The Website, its design, layout, appearance, graphics and all necessary software used in connection with the Services and the Website are the exclusive property of the Company
9.2 Any content included in sponsored advertisements or information presented to you through the Website is protected by copyright, trademarks, service marks, patents or other proprietary rights.
9.3 Unless otherwise stated, the copyright and other intellectual property rights in all material on the Website are owned by [or licensed to the Company]. In addition, other members may post copyrighted information, which is copyrighted, regardless of whether it is identified as copyrighted. Except for information that is public or for which you have obtained permission, you may not copy, modify, publish, transmit, distribute, perform, display or sell such proprietary information.
9.4 By submitting information or content to any area of ​​the Site, you automatically grant and warrant that you have the right to grant to the Site and other members an irrevocable, perpetual, non-exclusive, fully paid-up, worldwide license to use, copy, perform, display and distribute such information and content and prepare derivative works of or incorporate into other works such information and content, and to grant and approve sublicenses of the foregoing.

10. OPHAVSRETSPOLITIK

10.1 Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi beder vores medlemmer om at gøre det samme. Hvis du mener, at en kopi af dit arbejde er tilgængelig på webstedet uden dit samtykke, eller at der på anden måde er sket en krænkelse af ophavsretten, bedes du give os følgende oplysninger:
10.1.1 En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket.
10.1.2 Detaljer om, hvor det krænkende materiale er placeret på hjemmesiden;
10.1.3 Dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
10.1.4 En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at brugen af værket på webstedet ikke er autoriseret af indehaveren af ophavsretten eller nogen, der er berettiget til at handle på deres vegne eller juridisk og
10.1.5 En erklæring fra dig om, at de oplysninger, du giver vedrørende krænkelsen af ophavsretten, er nøjagtige, og at du er indehaveren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på deres vegne.

11. INTEGRITETSPOLITIK

11.1 Vi respekterer dine personlige oplysninger og forpligter os til at overholde al gældende databeskyttelseslovgivning i jurisdiktioner, hvor vores server er placeret, underlagt hjemmesidens privatlivspolitik.
11.2 De personlige oplysninger (herunder følsomme personoplysninger), du giver os, gemmes på vores server. Du giver samtykke til, at vi bruger disse oplysninger til at opbygge en profil af dine interesser, præferencer og browsingmønstre og tillade dig at deltage på webstedet. Alle medlemmer er også enige om at opretholde og overholde vores privatlivspolitik og vilkårene for dem.
11.3 De oplysninger, vi indsamler om dig, er ikke begrænset til, men består hovedsageligt af de oplysninger, du giver, når du registrerer dig på vores Tjeneste. Vi indsamler også information om dit web browsing mønster, dette for at kunne udvikle vores Service til bedre at blive tilpasset dine behov og ønsker. Vi indsamler også oplysninger om dit antal kreditter og sidste login. Dette for at kunne afgøre, hvornår dit medlemskab hos os ophører.
11.4 Vi bruger blandt andet cookies for at kunne indsamle disse oplysninger. Du kan slå brugen af ​​cookies fra for individuelle websider, for eksempel vores, i din browser, men så risikere en dårligere oplevelse af Tjenesten.
11.5 Oplysninger på dit betalingskort/bankkort vil aldrig nå frem til virksomheden. Med henvisning til ovenstående accepterer du, med din accept af vores brugsbetingelser, aldrig at anklage eller indbringe virksomheden for retten for lækage af dine bankkortoplysninger.
11.6 Vi lover aldrig at videresælge de oplysninger, vi har om dig. Vi kan dog have tilbud på vores hjemmeside, som omfatter samarbejde med tredjeparter. For eksempel køb af en bestemt service eller et bestemt produkt. For at kunne gennemføre denne service skal vi normalt oplyse dit navn, adresse og telefonnummer. Du accepterer, at vi frigiver disse oplysninger og fralægger dig ethvert ansvar for, hvordan tredjeparter kan bruge disse oplysninger.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1 Ved at gå ind på webstedet accepterer du, at selskabet eller dets ansatte under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlige eller ansvarlige for: indhold indeholdt på eller udeladt fra webstedet. Uanset om indholdet er ufuldstændigt, forældet eller forkert. Virksomheden kan heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle vira eller defekter, der kan forekomme på hjemmesiden og påvirke den besøgendes computer, information eller oplevelse af Tjenesten.
12.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for skader eller tab forårsaget som følge af, hvad du har gjort eller ikke har gjort som følge af, hvad du læser, ser eller lytter til fra noget materiale eller nogen del af vores hjemmeside.
12.3 Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle unøjagtigheder, fejl (herunder typografiske fejl) eller udeladelser eller for resultater opnået ved brugen af hjemmesiden eller dens indhold. HJEMMESIDE LEVERERTJENES

12.4 Synspunkterne på hjemmesiden afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens synspunkter. Alt indhold og enhver rådgivning modtaget via hjemmesiden er ikke beregnet til og bør ikke stoles på for nogen personlig, professionel, juridisk eller religiøs beslutning, du måtte ønske at træffe. I stedet bør du konsultere en passende virksomhed eller professionel organisation for at få specifik rådgivning, der er skræddersyet til din situation.
12.5 Materialer på hjemmesiden kan være modtagelige for datakorruption, aflytning og uautoriseret ændring, som virksomheden ikke påtager sig noget ansvar for. Virksomheden påtager sig ikke ansvar eller ansvar for tilstedeværelsen af ​​computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden, uanset om det er læst, set, lyttet til, kopieret, downloadet, udskrevet eller på anden måde tilgået. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for tab forårsaget af computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden.
12.6 Annoncer (herunder bannerannoncer og pop-ups), der vises på hjemmesiden, indebærer ikke godkendelse af de tjenester eller produkter, der annonceres for. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen tjenester eller produkter, der annonceres for, og vil heller ikke være ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af dit besøg eller klik på tredjepartsannoncer fundet på webstedet.
12.7 Virksomheden garanterer ikke, at hjemmesiden vil være kompatibel med al hardware og software, som måtte blive brugt af dig. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af din adgang til, brug af materialerne eller browsing af webstedet.

12.8 Hvis din brug af materiale på hjemmesiden resulterer i behov for servicering, reparation eller rettelse af udstyr, software eller data, er du ansvarlig for alle omkostninger hertil.

TEN OG WEBSTEDET PÅ ET “SOM DEN ER”-BASIS OG GIVER INGEN GARANTIER FOR OPSIGELSE, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBETLIGT, I NOGEN KOMMUNIKATION MED WEBSTEDET ELLER DETS REPRÆSENTANTER, ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED WEBSTEDET. Webstedet FRASKRIVER SIG SPECIFIKKE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WEBSTEDET FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR OG GARANTIER FOR TELEFONI ELLER ANDRE TJENESTER, HERUNDER UDVALG AF INTERNETFORBINDELSER OG LIGNENDE.
12.8 If your use of material on the website results in the need for servicing, repair or correction of equipment, software or data, you shall be responsible for all costs thereof.

12.4 Synspunkterne på hjemmesiden afspejler ikke nødvendigvis virksomhedens synspunkter. Alt indhold og enhver rådgivning modtaget via hjemmesiden er ikke beregnet til og bør ikke stoles på for nogen personlig, professionel, juridisk eller religiøs beslutning, du måtte ønske at træffe. I stedet bør du konsultere en passende virksomhed eller professionel organisation for at få specifik rådgivning, der er skræddersyet til din situation.
12.5 Materialer på hjemmesiden kan være modtagelige for datakorruption, aflytning og uautoriseret ændring, som virksomheden ikke påtager sig noget ansvar for. Virksomheden påtager sig ikke ansvar eller ansvar for tilstedeværelsen af ​​computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden, uanset om det er læst, set, lyttet til, kopieret, downloadet, udskrevet eller på anden måde tilgået. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for tab forårsaget af computervirus indeholdt i noget materiale på hjemmesiden.
12.6 Annoncer (herunder bannerannoncer og pop-ups), der vises på hjemmesiden, indebærer ikke godkendelse af de tjenester eller produkter, der annonceres for. Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen tjenester eller produkter, der annonceres for, og vil heller ikke være ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af dit besøg eller klik på tredjepartsannoncer fundet på webstedet.
12.7 Virksomheden garanterer ikke, at hjemmesiden vil være kompatibel med al hardware og software, som måtte blive brugt af dig. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader på dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af din adgang til, brug af materialerne eller browsing af webstedet.

12.8 Hvis din brug af materiale på hjemmesiden resulterer i behov for servicering, reparation eller rettelse af udstyr, software eller data, er du ansvarlig for alle omkostninger hertil.

13. KLAGER

13.1 For at løse en klage vedrørende tjenesten eller webstedet, skal du kontakte webstedets kundesupport ved hjælp af webstedets kontaktformular (support@aod.dating).

14. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

14.1 Virksomheden kan overdrage aftalen, dele heraf eller alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en underleverandør. Du må ikke tildele, overføre, opkræve eller på anden måde behandle aftalen eller nogen af dens rettigheder heri uden skriftlig tilladelse fra webstedet.
14.2 Din adgang til hjemmesiden og dens tjenester vil blive afsluttet med det samme, hvis vi konstaterer, at du har overtrådt et eller flere af punkter i aftalen. Eventuelle resterende kreditter betragtes som fortabte og vil ikke blive tilbagebetalt.
14.3 Disse vilkår og betingelser sammen med vores aktuelle priser, kontaktoplysninger og privatlivspolitik angiver hele aftalen om levering af varer og tjenester til dig. Intet sagt af nogen sælger på vores vegne skal opfattes som en variation af disse vilkår eller som en autoriseret repræsentation af arten eller kvaliteten af varer og tjenester, der sælges af os. Vi er ikke ansvarlige, hvis en sådan fremstilling er usand eller vildledende.
14.4 Hvis nogen del af disse vilkår ikke kan håndhæves, herunder enhver bestemmelse, hvor vi udelukker vores ansvar over for dig, vil håndhævelsen af ​​enhver anden del af disse vilkår ikke blive påvirket.
14.5 Du accepterer at overholde disse vilkår for brug, uanset om de er på dit modersmål eller ej. Det er dit ansvar at sikre, at du kan acceptere og overholde disse vilkår, uanset om de er på dit modersmål eller ej.
14.5 Medlemmet (ved et medlem betyder den person, der har accepteret vores vilkår og betingelser og betalt for at kunne bruge vores tjenester og/eller produkter) bekræfter, at medlemmet har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår for brug for hjemmesiden . Hvis du ikke er eller ønsker at blive medlem og ikke accepterer disse vilkår, bliver du bedt om at forlade siden med det samme.
14.6 Hvis et eller nogle af punkterne i denne aftale er i modstrid med gældende love i brugerens land, er disse dele af aftalen udelukket, men de øvrige gælder fuldt ud.

14.7 Hvis der er forskelle i indholdet i de forskellige sprogvarianter af dette dokument, gælder den engelske version.