Voorwaarden

U kunt ons gegevensbeschermingsbeleid hier lezen!

ALGEMEEN

OPMERKING: U moet minimaal 18 jaar oud zijn om u te registreren op of gebruik te maken van deze website. HANDELINGEN OP OF GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN DOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

KENNISGEVING AAN GEBRUIKER

Deze voorwaarden zijn uitgegeven door AOD.

1. INLEIDING

1.1 Door enig deel van de website te gebruiken, wordt u geacht de voorwaarden in hun geheel te hebben aanvaard. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u de website onmiddellijk verlaten.

1.2 U bent verantwoordelijk voor het bezoeken van de website en voor toegang tot de website kunnen kosten van derden (bijv. internetprovider of telefoniste) in rekening worden gebracht. U bent verantwoordelijk voor deze kosten. Bovendien moet u zorgen voor en verantwoordelijk zijn voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Site.

1.3 Het bedrijf garandeert niet dat de website veilig, continu beschikbaar is – zonder onderbrekingen of vertragingen – en 100% foutloos is. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inbreuk op de beveiliging, onderbrekingen of vertragingen of fouten die u op de site kunt tegenkomen anders dan uiteengezet in deze voorwaarden.

1.4 De toegang tot de website kan zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten de macht van AOD.

1.5 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de website (of een deel ervan) met of zonder kennisgeving te wijzigen en tijdelijk of permanent te verwijderen en is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging of intrekking van de website. Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de “Overeenkomst”) zorgvuldig door. De Overeenkomst zet de voorwaarden uiteen waaronder de webservices (de “Diensten”) door ons aan u worden geleverd en is van toepassing op de volledige inhoud van de website onder de domeinnaam aod.dating (de “Website”) en op alle correspondentie door e-mail tussen u en ons. Lees de overeenkomst zorgvuldig door voordat u deze website gebruikt.

2. ONZE RECHTEN

2.1.2 De website aanpassen, inclusief het verwijderen of stopzetten van enige inhoud of functionaliteit van de website. Of
2.1.3 Lidmaatschapskosten of andere kosten wijzigen voor het gebruik van de website en de functies ervan.
2.2 Alle wijzigingen die we in deze Overeenkomst aanbrengen, worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving van de wijziging, die we kunnen verstrekken door middel van, inclusief maar niet beperkt tot, berichten op de Website, e-mail of rechtstreekse wijzigingen in de Overeenkomst. Uw gebruik van de Site na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als aanvaarding van de wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze Overeenkomst regelmatig doorneemt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Op ons verzoek stemt u ermee in een niet-elektronische versie van deze overeenkomst te ondertekenen.

3. INSCHRIJVING

3.1 Om lid te worden, moet u zich bij ons registreren. Wanneer en als u zich registreert om lid te worden, stemt u ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd op ons registratieformulier (“Registratiegegevens”) en om uw informatie bij te houden en bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden. U stemt ermee in dat we erop kunnen vertrouwen dat uw registratiegegevens juist, actueel en volledig zijn. U erkent dat als uw registratiegegevens in enig opzicht onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn, het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om de Overeenkomst en uw gebruik van de Website te beëindigen. Dit betekent niet dat u recht heeft op restitutie van betaalde of resterende ongebruikte vergoedingen.

3.2 Wanneer u zich registreert, moet u voldoende informatie verstrekken om ten minste 18 jaar oud te zijn. Door lid te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent, wat de minimumleeftijd is die vereist is om lid te worden. We kunnen echter niet garanderen dat elk lid ten minste de minimumleeftijd heeft en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inhoud, communicatie of ander gebruik van of toegang tot de site door personen onder de 18 jaar die deze voorwaarden schenden.

3.3 Zowel jij als het bedrijf kunnen je lidmaatschap opzeggen. Als u uw lidmaatschap opzegt door de service niet langer te gebruiken of stopt met betalen om het te gebruiken, verwijdert het bedrijf het profiel van het lid na zes maanden inactiviteit van de kant van het lid. Als een lid zijn profiel sneller wil laten verwijderen, moet er contact worden opgenomen met het bedrijf via e-mail (admin@aod.dating). Betaalde en ongebruikte kosten worden niet terugbetaald. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Service onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als schendingen van deze overeenkomst onder onze aandacht worden gebracht.

3.4 Uw lidmaatschap van de Service is voor uw eigen, persoonlijk gebruik. U mag anderen niet toestaan ​​uw lidmaatschap te gebruiken en u mag uw account niet toewijzen of anderszins overdragen aan een andere persoon of entiteit.

3.1 To become a member, you must register with us. When and if you register to become a member, you agree to provide accurate, current and complete information about yourself as requested on our registration form (“Registration Data”) and to maintain and update your information to keep it accurate, current and complete. You agree that we can rely on your Registration Data being accurate, current and complete. You acknowledge that if your registration data is untrue, inaccurate, out of date or incomplete in any respect, the Company reserves the right to terminate the Agreement and your use of the Website. This does not mean that you are entitled to a refund of any paid or remaining unused fees.

3.2 When you register, you are required to provide sufficient information for you to be at least 18 years old. By becoming a member, you represent and warrant that you are at least 18 years of age, which is the minimum age required to become a member. However, we cannot guarantee that each member is at least the minimum age, and we do not accept responsibility or liability for any content, communications or other use or access to the Site by persons under the age of 18 who violate these Terms.

3.3 Both you and the company can cancel your membership. If you cancel your membership by no longer using the service or stop paying to use it, the company deletes the member’s profile after six months of inactivity on the part of the member. If a member wants to have their profile deleted more quickly, the company must be contacted via e-mail (admin@aod.dating). Paid and unused fees are not refunded. We reserve the right to immediately suspend or terminate your access to the Service, without prior notice, if any violations of this agreement are brought to our attention.

3.4 Your membership in the Service is for your own, personal use. You may not allow others to use your membership, and you may not assign or otherwise transfer your account to any other person or entity.

4. INSCHRIJVING (deel 2)

4.1 Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. We kunnen weigeren om bepaalde gebruikersnamen toe te kennen die iemand anders nabootsen, illegaal zijn of kunnen zijn, beschermd zijn of kunnen worden door handelsmerken of andere eigendomsrechten, vulgair of anderszins beledigend zijn, of verwarring kunnen veroorzaken, zoals door ons naar eigen goeddunken bepaald. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en stemt ermee in uw gebruik van of toegang tot de Site niet over te dragen of door te sturen aan derden. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord wijzigen door uw accountinformatie bij te werken, beschikbaar op de pagina nadat u zich hebt aangemeld bij de website en ons onmiddellijk op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen (admin@aod.com ). U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN VOOR ALLE ACTIVITEITEN EN ZAKEN DIE VIA UW ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeoorloofde toegang na registratie te voorkomen.

5. BETALING

5.1 Onze tarieven zijn zoals van tijd tot tijd vermeld op onze website. De kosten zijn vooraf volledig verschuldigd en worden betaald door middel van de aankoop van zogenaamde credits. Gekochte ongebruikte credits zijn niet inwisselbaar.
5.2 Wanneer u zich registreert voor onze verschillende Diensten, worden uw gebruikersregistratiegegevens en betalingsbevestiging, die uw betalingsreferentie bevat, verzonden. U moet een kopie van deze informatie bewaren, aangezien dit nodig kan zijn als u uw recht tegen ons wilt doen gelden. Op uw bankafschrift wordt de betaling aan ons geregistreerd als “AOD”

5.3 Wij accepteren vergoeding voor diensten die wij of derden hebben gebruikt om een ​​product of dienst te leveren en wij niet succesvol zijn in de opdracht. Vergoeding vindt plaats in de vorm van opwaardering van tegoeden tot het overeenkomstige bedrag of als alternatief een door u goedgekeurd vervangend product/dienst. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op de voorwaarden vermeld onder punt 1.3 en 1.4 hierboven.

5.4 In het geval dat:
5.4.1 Wij kunnen uw betalingsgegevens niet binnen drie dagen na de vervaldatum verwerken.
5.4.2 Uw betaling wordt geweigerd, of
5.4.3 Uw betaalmethode is niet goedgekeurd
De diensten worden automatisch beëindigd.

5.1 Our fees are as set out on our website from time to time. Fees are due in full in advance and are paid through the purchase of so-called credits. Purchased unused credits are not redeemable.
5.2 When you register for our various Services, your user registration details and payment confirmation, which contains your payment reference, will be sent. You must keep a copy of this information as it may be required if you wish to assert your right against us. On your bank statement, payment to us will be recorded as “AOD”

5.3 We accept reimbursement for services that we or third parties have used to deliver a product or service and we are unsuccessful in the assignment. Reimbursement takes place in the form of top-up of credits to the corresponding amount or, alternatively, a replacement product/service approved by you. Please note that this does not apply to the conditions specified under points 1.3 and 1.4 above.

5.1 Onze tarieven zijn zoals van tijd tot tijd vermeld op onze website. De kosten zijn vooraf volledig verschuldigd en worden betaald door middel van de aankoop van zogenaamde credits. Gekochte ongebruikte credits zijn niet inwisselbaar.
5.2 Wanneer u zich registreert voor onze verschillende Diensten, worden uw gebruikersregistratiegegevens en betalingsbevestiging, die uw betalingsreferentie bevat, verzonden. U moet een kopie van deze informatie bewaren, aangezien dit nodig kan zijn als u uw recht tegen ons wilt doen gelden. Op uw bankafschrift wordt de betaling aan ons geregistreerd als “AOD”

5.3 Wij accepteren vergoeding voor diensten die wij of derden hebben gebruikt om een ​​product of dienst te leveren en wij niet succesvol zijn in de opdracht. Vergoeding vindt plaats in de vorm van opwaardering van tegoeden tot het overeenkomstige bedrag of als alternatief een door u goedgekeurd vervangend product/dienst. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op de voorwaarden vermeld onder punt 1.3 en 1.4 hierboven.

5.4 In het geval dat:
5.4.1 Wij kunnen uw betalingsgegevens niet binnen drie dagen na de vervaldatum verwerken.
5.4.2 Uw betaling wordt geweigerd, of
5.4.3 Uw betaalmethode is niet goedgekeurd
De diensten worden automatisch beëindigd.

6. ONLINE PRESTATIES

Als gebruiker van onze dienst(en) gaat u akkoord met:
6.1 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die u publiceert of weergeeft
(hierna “berichten”) op de Service of doorgeven aan andere leden.
6.1.2 U zult niet posten op de Service, posten of verzenden naar andere leden of werknemers,
schadelijke, onnauwkeurige, beledigende, obscene, beledigende, seksueel getinte,
bedreigend, intimiderend, racistisch of illegaal materiaal of materiaal dat in strijd is met of beledigend is
rechten van een andere partij (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en
privacy- en publiciteitsrechten).
6.1.3 U gebruikt de Service op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U zult geen telefoonnummers, straatadressen, achternamen, webadressen, e-mailadressen, aanstootgevende verwijzingen of aanstootgevend taalgebruik of enige vertrouwelijke informatie van derden in uw profiel opnemen. U zult geen video’s, foto’s of andere afbeeldingen plaatsen die persoonlijke informatie bevatten of pornografische of anderszins aanstootgevende inhoud hebben. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om een ​​profiel, video, foto of afbeelding te weigeren die niet voldoet aan de volgende verboden:
6.1.4 (a) U zult zich niet voordoen als een andere persoon of vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie die u niet mag vertegenwoordigen.
(b) U zult niemand “stalken” of anderszins lastigvallen;
(c) U zult zich niet bezighouden met advertenties of uitnodigingen aan andere leden om producten of diensten te kopen of verkopen via de Service. U zult geen kettingbrieven, ongewenste e-mail of spam naar andere leden sturen.
(d) U zult niet uitdrukken of impliceren dat enige verklaring die u aflegt door ons wordt onderschreven zonder onze specifieke schriftelijke toestemming.
(e) U verzamelt geen persoonlijke gegevens over andere leden, hetzij om commerciële of privéredenen, zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
(f) U zult geen robot, spider, website-zoek-/ophaaltoepassing of ander handmatig of automatisch apparaat of proces gebruiken om de navigatiestructuur of presentatie van de website op te halen, te indexeren, te “dataminen” of op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen. de inhoud ervan;
(g) U zult geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie plaatsen, verspreiden of op enigerlei wijze reproduceren zonder de toestemming van de eigenaar voor een dergelijke actie.
(h) U verwijdert geen copyright, handelsmerk of andere handelsmerkrechten op de website.
(i) U zult de Diensten of de Website of de servers of netwerken verbonden met de Diensten of de Website niet verstoren of proberen te hacken.
(j) U plaatst of verzendt geen materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken. Als zoiets wordt gedetecteerd, wordt u onmiddellijk geschorst en wordt er een juridische procedure gestart, ongeacht of u op de hoogte bent van de aanval of niet, alles volgens de regel beschreven in sectie 4.1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
(k) U mag de website niet kopiëren, insluiten in een iframe of iets dergelijks of enig deel van de website “spiegelen” zonder onze schriftelijke toestemming. U zult geen metatags of code of andere onderdelen gebruiken om gegevens te stelen of iets op de site te wijzigen.

7. ONLINE-INHOUD

7.1 Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Service beschikbaar wordt gesteld, zijn die van het betreffende Lid en niet van de Site en er mag niet op worden vertrouwd in enig geschil. Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die ze verspreiden. We kunnen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie op de Service niet garanderen en aanvaarden noch onderschrijven, noch zijn we verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring. De website is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van iemands vertrouwen op informatie of andere inhoud die op de service is gepubliceerd of aan leden is verzonden.
7.2 De Website kan links bevatten naar andere websites of bronnen die worden beheerd door andere partijen dan het Bedrijf. Het opnemen van hyperlinks naar dergelijke websites door het bedrijf impliceert geen goedkeuring van het materiaal op dergelijke websites of enige associatie met hun exploitanten. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de wettigheid, nauwkeurigheid of ongepastheid van enige inhoud, advertenties, producten, diensten of informatie die beschikbaar is op of via andere websites of voor de werking of het beleid van dergelijke websites of voor verlies of schade.
7.3 Links naar websites van derden op deze website worden uitsluitend als service aangeboden. Het kunnen adverteerders zijn enzovoort. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Als u besluit om door te gaan naar een website van derden die is gekoppeld aan de website van het bedrijf, doet u dit volledig op eigen risico. Wij verstrekken geen informatie over u of uw persoonlijke gegevens* aan derden en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop zij omgaan met de informatie die u mogelijk aan hen verstrekt.
*We gebruiken bepaalde externe bedrijven om u via onze website diensten en producten te kunnen leveren. In die gevallen geven we hen de informatie over jou die ze nodig hebben om de taak uit te kunnen voeren. Informatie over uw betaalkaart gaat rechtstreeks naar het door ons gebruikte kaartinwisselplatform en kan daarom niet door ons worden gelezen, opgeslagen of doorgegeven aan een andere partij.

8. WAARSCHUWING – BELANGRIJK

8.1 Het is mogelijk dat andere leden of gebruikers (inclusief niet-geautoriseerde gebruikers of “hackers”) aanstootgevend of obsceen materiaal op de Service verzenden of verzenden en dat u onvrijwillig wordt blootgesteld aan dergelijk aanstootgevend en obsceen materiaal. Het is ook mogelijk voor anderen om persoonlijke informatie over u te verkrijgen vanwege uw gebruik van de Service, en voor de ontvanger om dergelijke informatie te gebruiken om u lastig te vallen of te schaden. De Website is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonlijke informatie die u mogelijk op de Service hebt bekendgemaakt. Kies zorgvuldig het type informatie dat u op de Service plaatst of aan anderen bekendmaakt.
8.2 De website behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om materiaal te controleren dat binnen een deel van de service is geplaatst. De website heeft het recht, maar niet de plicht, om materiaal te verwijderen dat in strijd is met de wet of deze overeenkomst of geacht wordt dit te overtreden. Niettegenstaande dit recht bent u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat u indient in een deel van de Service en uw privé-e-mailberichten. E-mails en “chats” die tussen u en andere leden worden verzonden en die niet bedoeld zijn voor openbare weergave, zullen door de Site als privé worden behandeld voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving en commercieel redelijke inspanningen van de kant van de Site.

9. EIGENDOMSRECHTEN

9.1 De website, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de afbeeldingen en alle benodigde software die wordt gebruikt in verband met de diensten en de website zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf
9.2 Alle inhoud in gesponsorde advertenties of informatie die via de website aan u wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten.
9.3 Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de website eigendom van [of in licentie gegeven aan het bedrijf]. Bovendien mogen andere leden auteursrechtelijk beschermde informatie posten waarop auteursrechten rusten, ongeacht of het is geïdentificeerd als auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor informatie die openbaar is of waarvoor u toestemming hebt verkregen, mag u dergelijke eigendomsinformatie niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen.
9.4 Door informatie of inhoud op enig deel van de Site te plaatsen, verleent en garandeert u automatisch dat u het recht hebt om aan de Site en andere leden een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen om dergelijke informatie en inhoud gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven en verspreiden en afgeleide werken maken van of opnemen in andere werken van dergelijke informatie en inhoud, en sublicenties van het voorgaande verlenen en goedkeuren.10. COPYRIGHTBELEID

10. COPYRIGHT POLICY

10.1 Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen onze leden hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat een kopie van uw werk zonder uw toestemming op de Site beschikbaar is of dat er anderszins inbreuk op het auteursrecht heeft plaatsgevonden, geef ons dan de volgende informatie:
10.1.1 Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt.
10.1.2 Details van waar het inbreukmakende materiaal zich op de website bevindt;
10.1.3 Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
10.1.4 Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het werk op de website niet is geautoriseerd door de houder van het auteursrecht of iemand die gerechtigd is om namens hen te handelen of legaal en
10.1.5 Een verklaring van u dat de informatie die u verstrekt met betrekking tot de inbreuk op het auteursrecht juist is en dat u de houder van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens hen op te treden.

11. INTEGRITEITSBELEID

11.1 We respecteren uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in rechtsgebieden waar onze server zich bevindt, met inachtneming van het privacybeleid van de website.
11.2 De persoonlijke informatie (inclusief gevoelige persoonlijke informatie) die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze server. U stemt ermee in dat wij deze informatie gebruiken om een ​​profiel van uw interesses, voorkeuren en browsepatronen op te bouwen en u in staat te stellen deel te nemen aan de Website. Alle leden stemmen er ook mee in ons privacybeleid en de voorwaarden daarvan te handhaven en na te leven.
11.3 De informatie die we over u verzamelen is niet beperkt tot, maar bestaat voornamelijk uit de informatie die u verstrekt bij het registreren op onze Service. We verzamelen ook informatie over uw surfpatroon, dit om onze Dienst te kunnen ontwikkelen om beter af te stemmen op uw noden en wensen. We verzamelen ook informatie over uw aantal credits en uw laatste login. Dit om te kunnen bepalen wanneer uw lidmaatschap bij ons eindigt.
11.4 Wij gebruiken onder andere cookies om deze informatie te kunnen verzamelen. U kunt het gebruik van cookies voor individuele webpagina’s, bijvoorbeeld de onze, in uw browser uitschakelen, maar riskeert dan een slechtere ervaring van de Dienst.
11.5 Informatie op uw betaalpas/bankpas komt nooit bij het bedrijf. Verwijzend naar het bovenstaande, stemt u ermee in, met uw aanvaarding van onze gebruiksvoorwaarden, om het bedrijf nooit te beschuldigen of voor de rechtbank te dagen voor het lekken van uw bankkaartgegevens.
11.6 We beloven de informatie die we over u hebben nooit door te verkopen. Het is echter mogelijk dat we aanbiedingen op onze website hebben waarin samenwerking met derden is opgenomen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een bepaalde dienst of product. Om deze service te voltooien, moeten we meestal uw naam, adres en telefoonnummer verstrekken. U accepteert dat wij deze informatie vrijgeven en wijst alle verantwoordelijkheid af voor hoe derden deze informatie kunnen gebruiken.

12. DISCLAIMER

12.1 Door de website te bezoeken, accepteert u dat het bedrijf of zijn werknemers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor: inhoud die op de website staat of is weggelaten. Ongeacht of de inhoud onvolledig, verouderd of onjuist is. Het bedrijf kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen of defecten die op de website kunnen verschijnen en de computer, informatie of ervaring van de bezoeker van de dienst kunnen beïnvloeden.
12.2 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt als gevolg van wat u hebt gedaan of niet gedaan als gevolg van wat u leest, bekijkt of beluistert van enig materiaal of een deel van onze website.
12.3 Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, fouten (inclusief typografische fouten) of weglatingen of voor de resultaten verkregen door het gebruik van de website of de inhoud ervan. DE WEBSITE LEVERT DE DIENST EN DE WEBSITE OP EEN “AS IS”-BASIS EN GEEFT GEEN GARANTIES VAN BEËINDIGING, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, IN ENIGE COMMUNICATIE MET DE WEBSITE OF HAAR VERTEGENWOORDIGERS, OF ANDERSZINS MET HET GEBRUIK VAN DE DIENST OF DE WEBSITE. De Site WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. DE WEBSITE WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES VOOR TELEFONIE OF ANDERE DIENSTEN AF, MET INBEGRIP VAN EEN REEKS INTERNETVERBINDINGEN EN DERGELIJKE.
12.4 De standpunten die op de Website worden geuit, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van het Bedrijf. Alle inhoud en elk advies dat via de website wordt ontvangen, is niet bedoeld en mag niet worden gebruikt voor persoonlijke, professionele, juridische of religieuze beslissingen die u mogelijk wilt nemen. In plaats daarvan dient u een geschikt bedrijf of professionele organisatie te raadplegen voor specifiek advies dat is toegesneden op uw situatie.
12.5 Materialen op de website kunnen vatbaar zijn voor gegevensbeschadiging, onderschepping en ongeoorloofde wijziging waarvoor het bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van computervirussen in enig materiaal op de website, of dit nu wordt gelezen, bekeken, beluisterd, gekopieerd, gedownload, afgedrukt of op andere wijze wordt geraadpleegd. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies veroorzaakt door een computervirus in enig materiaal op de website.
12.6 Advertenties (inclusief banneradvertenties en pop-ups) die op de Website verschijnen, impliceren geen goedkeuring van de geadverteerde diensten of producten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor geadverteerde diensten of producten, noch is het aansprakelijk voor enige schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of klikken op advertenties van derden die op de site worden gevonden.
12.7 Het Bedrijf garandeert niet dat de Website compatibel zal zijn met alle hardware en software die door u gebruikt kan worden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van het materiaal of browsen op de site.

12.8 Als uw gebruik van materiaal op de website resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, bent u verantwoordelijk voor alle kosten daarvan.

13. KLACHTEN

13.1 Om een klacht over de Dienst of de Website op te lossen, dient u contact op te nemen met de klantenservice van de Website via het contactformulier van de Website (support@aod.dating).

14. ALGEMENE BEPALINGEN

14.1 De onderneming kan de overeenkomst, delen daarvan of al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een onderaannemer. U mag de Overeenkomst of een van de rechten hieronder niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of anderszins behandelen zonder de schriftelijke toestemming van de Website.
14.2 Uw toegang tot de website en haar diensten wordt onmiddellijk beëindigd als wij constateren dat u een of meer van de punten uit de overeenkomst hebt geschonden. Alle resterende tegoeden worden als verbeurd beschouwd en worden niet terugbetaald.
14.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met onze huidige prijzen, contactgegevens en privacybeleid de gehele overeenkomst voor de levering van goederen en diensten aan u. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde weergave van de aard of kwaliteit van goederen en diensten die door ons worden verkocht. Wij zijn niet verantwoordelijk als een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.
14.4 Als een deel van deze voorwaarden niet kan worden afgedwongen, inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.
14.5 U gaat ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven, ongeacht of deze in uw moedertaal zijn of niet. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden kunt accepteren en naleven, ongeacht of ze in uw moedertaal zijn of niet.
14.1 De onderneming kan de overeenkomst, delen daarvan of al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een onderaannemer. U mag de Overeenkomst of een van de rechten hieronder niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of anderszins behandelen zonder de schriftelijke toestemming van de Website.
14.2 Uw toegang tot de website en haar diensten wordt onmiddellijk beëindigd als wij constateren dat u een of meer van de punten uit de overeenkomst hebt geschonden. Alle resterende tegoeden worden als verbeurd beschouwd en worden niet terugbetaald.
14.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met onze huidige prijzen, contactgegevens en privacybeleid de gehele overeenkomst voor de levering van goederen en diensten aan u. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde weergave van de aard of kwaliteit van goederen en diensten die door ons worden verkocht. Wij zijn niet verantwoordelijk als een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.
14.4 Als een deel van deze voorwaarden niet kan worden afgedwongen, inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.
14.5 U gaat ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven, ongeacht of deze in uw moedertaal zijn of niet. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden kunt accepteren en naleven, ongeacht of ze in uw moedertaal zijn of niet.
14.5 Het lid (met een lid wordt bedoeld de persoon die onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en heeft betaald om onze Diensten en/of producten te kunnen gebruiken) verklaart dat het lid deze gebruiksvoorwaarden voor de website heeft gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn . Als u geen lid bent of geen lid wilt worden en deze voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht de pagina onmiddellijk te verlaten.14.1 De onderneming kan de overeenkomst, delen daarvan of al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een onderaannemer. U mag de Overeenkomst of een van de rechten hieronder niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of anderszins behandelen zonder de schriftelijke toestemming van de Website.
14.2 Uw toegang tot de website en haar diensten wordt onmiddellijk beëindigd als wij constateren dat u een of meer van de punten uit de overeenkomst hebt geschonden. Alle resterende tegoeden worden als verbeurd beschouwd en worden niet terugbetaald.
14.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met onze huidige prijzen, contactgegevens en privacybeleid de gehele overeenkomst voor de levering van goederen en diensten aan u. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde weergave van de aard of kwaliteit van goederen en diensten die door ons worden verkocht. Wij zijn niet verantwoordelijk als een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.
14.4 Als een deel van deze voorwaarden niet kan worden afgedwongen, inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.
14.5 U gaat ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven, ongeacht of deze in uw moedertaal zijn of niet. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden kunt accepteren en naleven, ongeacht of ze in uw moedertaal zijn of niet.
14.5 Het lid (met een lid wordt bedoeld de persoon die onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en heeft betaald om onze Diensten en/of producten te kunnen gebruiken) verklaart dat het lid deze gebruiksvoorwaarden voor de website heeft gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn . Als u geen lid bent of geen lid wilt worden en deze voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht de pagina onmiddellijk te verlaten.
14.6 Als een of meer van de punten in deze overeenkomst in strijd zijn met de wetgeving die van kracht is in het land van de gebruiker, zijn die delen van de overeenkomst uitgesloten, maar zijn de andere volledig van toepassing.
14.6 Als een of meer van de punten in deze overeenkomst in strijd zijn met de wetgeving die van kracht is in het land van de gebruiker, zijn die delen van de overeenkomst uitgesloten, maar zijn de andere volledig van toepassing.14.5 Het lid (met een lid wordt bedoeld de persoon die onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en heeft betaald om onze Diensten en/of producten te kunnen gebruiken) verklaart dat het lid deze gebruiksvoorwaarden voor de website heeft gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn . Als u geen lid bent of geen lid wilt worden en deze voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht de pagina onmiddellijk te verlaten.
14.6 Als een of meer van de punten in deze overeenkomst in strijd zijn met de wetgeving die van kracht is in het land van de gebruiker, zijn die delen van de overeenkomst uitgesloten, maar zijn de andere volledig van toepassing.14.1 De onderneming kan de overeenkomst, delen daarvan of al haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een onderaannemer. U mag de Overeenkomst of een van de rechten hieronder niet toewijzen, overdragen, in rekening brengen of anderszins behandelen zonder de schriftelijke toestemming van de Website.
14.2 Uw toegang tot de website en haar diensten wordt onmiddellijk beëindigd als wij constateren dat u een of meer van de punten uit de overeenkomst hebt geschonden. Alle resterende tegoeden worden als verbeurd beschouwd en worden niet terugbetaald.
14.3 Deze algemene voorwaarden vormen samen met onze huidige prijzen, contactgegevens en privacybeleid de gehele overeenkomst voor de levering van goederen en diensten aan u. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een variatie op deze voorwaarden of als een geautoriseerde weergave van de aard of kwaliteit van goederen en diensten die door ons worden verkocht. Wij zijn niet verantwoordelijk als een dergelijke voorstelling onwaar of misleidend is.
14.4 Als een deel van deze voorwaarden niet kan worden afgedwongen, inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van deze voorwaarden niet aangetast.
14.5 U gaat ermee akkoord deze Gebruiksvoorwaarden na te leven, ongeacht of deze in uw moedertaal zijn of niet. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u deze voorwaarden kunt accepteren en naleven, ongeacht of ze in uw moedertaal zijn of niet.
14.5 Het lid (met een lid wordt bedoeld de persoon die onze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en heeft betaald om onze Diensten en/of producten te kunnen gebruiken) verklaart dat het lid deze gebruiksvoorwaarden voor de website heeft gelezen en ermee instemt eraan gebonden te zijn . Als u geen lid bent of geen lid wilt worden en deze voorwaarden niet accepteert, wordt u verzocht de pagina onmiddellijk te verlaten.
14.6 Als een of meer van de punten in deze overeenkomst in strijd zijn met de wetten die van kracht zijn in het land van de gebruiker, zijn die delen van de overeenkomst uitgesloten, maar zijn de andere volledig van toepassing.

15. Wijzigingen

15.1 Wijzigingen in deze overeenkomst kunnen plaatsvinden zonder nadere informatie. U wordt daarom uitgenodigd om hier terug te komen en de overeenkomst keer op keer te lezen.

16. Privilege van interpretatie

16.1 Indien er inhoudelijke verschillen zijn tussen de vertalingen van dit document, wordt de Engelse versie geacht geldig te zijn.